Teatr w sądzie musi być odegrany?

PRZEDSTAWICIELE ZUS ODDZIAŁ W LUBLINIE MANIPULUJĄ I KOPIUJĄ DOKUMENTY ZA WIEDZĄ ORAZ ZGODĄ SĘDZIÓW BEZ OGRANICZEŃ TWORZĄC KOLEJNE I KOLEJNE TOMY „AKT”!

– Czy można mówić o jakiejkolwiek obronie praw, gdy przed wydaniem decyzji przez ZUS Oddział w Lublinie zainteresowanemu udostępniane są inne akta ZUS, a do sądu z odwołaniem trafiają inne papiery, które w trakcie procesów zwiększają się ustawicznie tak, że nie sposób nad tym zapanować?

Część wyprodukowanych przez ZUS papierów nie zawiera numerów kart, na części dokumentów numery kart są przerabiane, większość tomów tak zwanych akt ZUS również nie zawiera numerów. Ja choć potrafię korzystać z dokumentów, to jestem kompletnie bezradna wobec stosów papierów, które dostarczył ZUS do Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Papiery z punktu widzenia dowodowego są kompletnie nie przydatne z racji braku numerów kart i tomów oraz wielokrotnego użycia kopii tych samych dokumentów w różnych tomach akt, tak by nie można było rozeznać się w dokumentach.

Niżej pismo procesowe w sprawie, która toczy się przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie.

Barbara Berecka Lublin                                                                                   25 października 2017 rok

Pełnomocnik Jerzego Bereckiego

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia ISKRA 2015

 

III Aua 1075/16

Sąd Apelacyjny w Lublinie

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

PISMO – załącznik do protokołu z rozprawy z dnia 25 października 2017 roku

1. Po wywołaniu rozprawy i sprawdzeniu obecności stron, sędzia przewodnicząca nie dopełniła obowiązku, nie zapytała stron postępowania: czy zgadzają się na pominięcie omówienia stanu sprawy przez sędziego sprawozdawcę.

To jest niedopuszczalne w tej rangi sądzie, by obowiązkowy element rozprawy został pominięty. Sytuacja jest tym bardziej niedopuszczalna, że na poprzedniej rozprawie 22 marca 2017 roku sędzia sprawozdawca (inna niż na ostatnim posiedzeniu), nie ustaliła istoty sprawy, czego dotyczy spór, tylko uprawiała niedopuszczalną, radosną twórczość informując o czynnościach sądu, który wyszedł ponad żądanie i rozstrzygnięcie zawarte w skarżonej decyzji .

ZUS nie dopełnił wymogów ustawowych w skarżonej decyzji. W sentencji brakuje w numeru NIP i regon przedsiębiorcy (art. 35 ustawy o s.u.s).

Na poprzedniej rozprawie w marcu 2017 roku sędzia sprawozdawca pominęła, że w sprawie nie ma ubezpieczonego.

Jest to spór między płatnikiem składki a ZUS w zakresie rozliczenia konta.

Spór nie jest związany bezpośrednio z ubezpieczeniami społecznymi, tylko dotyczy rozliczenia konta płatnika składek. Czyli rozliczenie ile pieniędzy wpłynęło od płatnika składek, a ile faktycznie było należnych ZUS. Zgodnie z prawem ZUS ma 30 dni na rozliczenie konta płatnika.

Mimo, że była nadpłata składki, ZUS Oddział w Lublinie w maju 2011 roku wydał decyzję odmawiającą zwrotu nadpłaty składki.

Przed sądem pełnomocnik ZUS nie zakwestionowała kwoty do zwrotu wyliczonej przez odwołującego się.

– ZUS do 11-12-2012 roku nie uporał się z rozliczeniem konta.

– 11-12-2012 roku sędzia wydała zarządzenie (83 karta akt sądowych), by ZUS wypowiedział się w sprawie podjęcia czynności w zakresie podlegania ubezpieczeniu przedsiębiorcy.

– 11-01-2013 roku ZUS podjął czynności zgodnie z pisemną sugestią sądu (87 karta akt sądowych).

– Nie przypadkiem korespondencja z ZUS z informacją o wszczęciu postępowania i z decyzją obejmującą płatnika składki (brak w decyzji wskazanego numeru PESEL ubezpieczonego) ubezpieczeniem, wysyłana była pod niewłaściwy adres, mimo że ZUS dysponował adresem zamieszkania i był wykonany wydruk z rejestru przedsiębiorców, gdzie było wskazane miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wydruk z rejestru przedsiębiorców jest w jednym z tomów akt ZUS, których nie sposób wskazywać w związku z ogromna ilością nie ponumerowanych kart akt i tomów.

Toczyła się niniejsza sprawa sądowa, gdzie również dla ZUS wskazywany był adres do korespondencji.

– O decyzji dowiedzieliśmy się kilka miesięcy później, na rozprawie sądowej w niniejszej sprawie.

– Najpierw odwołanie trafiło na rozprawę, po czym na rozprawie o której nie byli powiadomieni wszyscy uczestnicy postępowania zostało odrzucone bez podania przyczyny.

Przez toczące się postępowania sądowe odwołujący się i jego rodzina maja zdemolowane życie, utrudnione zarabianie pieniędzy. Zdarzyło się niestety tak, że zainteresowani zapomnieli o terminie rozprawy o którym nie byli powiadomieni wszyscy uczestnicy postępowania.

Sędziowie natychmiast wykorzystali przeciwko odwołującemu się bez znaczenia uchybienie. Rozprawa została zamknięta z naruszeniem prawa, ponieważ nie wszyscy uczestnicy postępowania byli powiadomieni o rozprawie.

– Termin na złożenie wniosku o wydanie postanowienia wraz uzasadnienie sąd uznał, że minął 02-05-2014 roku, gdy sądy były zamknięte na cztery spusty, był dzień wolny, za dzień ustawowo wolny od pracy. Nie było dostępu do akt sądowych, nie pracowało biuro podawcze sądu.

Wniosek został złożony w pierwszy roboczy dzień po 2 maja 2014 roku faktycznie dniu wolnym od pracy w sądach.

– Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Lublinie pominęli, że po faktycznie wolnym dniu 2 maja

2014 roku za dzień ustawowo wolny od pracy, była sobota i niedziela.

– Sędziowie pominęli, że odwołanie zostało przyjęte z naruszeniem art. 477 (9) § 2 kodeksu postępowania cywilnego z kopiami akt ZUS zamiast oryginałów.

Kopie są dołączone do niniejszej sprawy z imieniem nazwiskiem i numerem PESEL przedsiębiorcy oraz z informacją, że są do sprawy VII U 2359/13.

W rozmowie w trybie administracyjnym z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Lublinie zwracałam uwagę na ten tom kopii „akt” bez wartości prawnej, do których mimo żądań Sądu w niniejszej sprawie, nie został dołączony oryginalny tom akt.

Wieje grozą, co wyprawiają urzędnicy, pełnomocnicy ZUS i część sędziów. To jest fałszerstwo, gdy jest kopia akt, a nie ma i nie było oryginału tomu akt w takim układzie dokumentów jak kopia.

– Odwołanie do niniejszej sprawy zostało przekazane do sądu, dziś trudno ustalić z którą teczką papierów ZUS, taki chaos panuje w papierach ZUS dostarczanych do sądów, z których nie wynika co, gdzie i kiedy było przekazywane przez ZUS Oddział w Lublinie.

– Dzisiaj nie da się ustalić, które teczki papierów zwane aktami ZUS, były na poszczególnych rozprawach w niniejszej sprawie w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Na ostatnie dwie rozprawy w 2016 roku „akta ZUS”, były wypożyczane przez sąd pierwszej instancji z Sądu Apelacyjnego w Lublinie w ostatniej chwili, tak, że sędzia nie była w stanie zapoznać się z nimi i były niezwłocznie zwracane do Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Akta ZUS” były wypożyczane po to, by leżały na stole sędziowskim w trakcie rozprawy.

Tak też było 31-05-2016 roku, gdy sędzia zamknęła rozprawę i odroczyła ogłoszenie wyroku.

– Na podstawie czego sędzia w pierwszej instancji przygotowała wyrok, gdy nie dysponowała podstawowym dowodem w sprawie aktami ZUS płatnika składek, które zostały kilka godzin po rozprawie zwrócone do Sądu Apelacyjnego w Lublinie? Dodatkowo akta jako całość nie spełniają wymogów ustaw. Nie wszystkie karty są ponumerowane, większość tomów nie zawiera również numerów. Ogromna część papierów nie jest oryginalna ani nie potwierdzona za zgodne z oryginałem przez osoby uprawnione.

Urzędnicy ZUS ani pracownicy sądów nie są uprawnieni do kopiowania dokumentów, nie mają do kopiowania podstawy prawnej.

Niedopuszczalnym jest, by na podstawie tak zmanipulowanych, sfałszowanych dokumentów przedkładanych przez ZUS jako akta, było przyzwolenie sądów na przetrzymywanie, zabieranie pieniędzy przedsiębiorcy przez ZUS Oddział w Lublinie.

2. Prostuję rozbieżność wypowiedzi sędzi przewodniczącej Barbary Mazurkiewicz – Nowikowskiej odnośnie rzekomego braku numerów w aktach sądowych sprawy III Aua

1075/16 i ich uzupełnienia oraz mojej pisemnej interwencji w tym zakresie.

Moje pismo procesowe i interwencja w trybie administracyjnym dotyczyły NIEPRAWIDŁOWOŚCI I BRAKÓW NUMERÓW KART i tomów AKT ZUS, a nie jak twierdziła przewodnicząca na rozprawie 25-10-2017 roku w akt sądowych, których nie było potrzeby uzupełniać na dzień mojego przeglądania dokumentu 13 października 2017 roku, ponieważ wszystkie karty akt były ponumerowane.

Przeglądając akta sądowe przed rozprawą wyznaczoną na dzień 25-10-2017 roku nie zauważyłam uchybień przy prowadzeniu akt sądowych.

W skandalicznym stanie, w ogromnej części bez numerów kart akt i numerów tomów były i są akta ZUS oznaczone imieniem i nazwiskiem Jerzy Berecki, których pracownicy Sądu nie mogą uzupełniać.

Niedopuszczalnym jest, by sędzia Barbara Mazurkiewicz-Nowikowska, przewodnicząca składu orzekająca, wiceprzewodnicząca wydziału, która już wielokrotnie orzekała na niekorzyść Jerzego Bereckiego jego rodziny i firmy, by nie czytała ze zrozumieniem pism procesowych lub celowo manipulowała informacjami w nich zawartymi, by odwrócić uwagę od niedopuszczalnego stanu papierów dostarczonych przez ZUS, które nie spełniają wymogu między innymi art. 34 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie kompletności i rzetelności ich sporządzenia.

Wystarczy już drwienia sobie przez sędzię Barbarę Mazurkiewicz-Nowikowską i pozostałych sędziów działających na szkodę Jerzego Bereckiego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie oraz w Sądzie Okręgowym w Lublinie z elementarnych praw przedsiębiorcy i jego samego oraz uczestniczącego w postępowaniu Stowarzyszenia ISKRA 2015. Wystarczy już tego drwienia sobie z rodziny przedsiębiorcy i jego firmy. Aż nadto już jest pomijany przez sędziów wymóg prawa w zakresie kompletności akt, materiałów źródłowych do konta ubezpieczonego oraz płatnika ZUS, które zgodnie z ustawą muszą spełniać wymogi art. 34 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie kompletności i rzetelności sporządzenia.

W trwającym postępowaniu sądowym w niniejszej sprawie od czerwca 2011 roku, ZUS Oddział w Lublinie nie przedstawił dowodów, by było konto ubezpieczonego Jerzy Berecki oznaczone numerem PESEL.

Organ rentowy nie udostępnił zainteresowanemu ani nie przedłożył w sądach przy żadnej sprawie materiałów źródłowych, oryginalnych akt papierowych do konta ubezpieczonego oznaczonych numerem PESEL.

W materiale zgromadzonym w sprawie jest tylko kopia akt oznaczonych numerem PESEL. Mimo żądania Sądu w tym zakresie, oryginalne akta nie zostały przekazane przez organ rentowy do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, ponieważ ich nie ma.

To jest fałszerstwo. Nie może być kopii akt ZUS, zbioru dokumentów, gdy nie ma w identycznym układzie oryginalnych akt.

ZUS nie ma prawa przetrzymywać pieniędzy i żądać kolejnych, gdy nie ma konta ubezpieczonego, z którego wynikałyby zobowiązania dla przedsiębiorcy.

W sądach obu instancji jest około 20 tomów akt płatnika składek powiązanych z Jerzym Bereckim, które oznaczone są imieniem i nazwiskiem zamiast pełną nazwą firmy, płatnika składek.

Papiery są bezużyteczne, ponieważ karty nie są numerowane po kolei. W część akt brakuje numerów kart akt, większość tomów akt nie zawiera numerów.

Dnia 11 lutego 2016 roku uzgadniałam w ZUS Oddział w Lublinie akta płatnika składek Jerzy Berecki, było dwa tomy, ok 300 kart, które mimo toczącego się postępowania sądowego od 2011 roku nigdy nie były przekazane do sądu.

Inne dokumenty, akta ZUS, były udostępniane zainteresowanemu i jego pełnomocnikowi w ZUS, w trakcie postępowań administracyjnych, a inne papiery z reguły kopie lub kopie z kilkoma oryginalnymi dokumentami były przekazywane do sądu wraz z odwołaniami. Przeglądając akta w lutym 2016 roku zwróciłam uwagę urzędnikom ZUS Oddział w Lublinie, że brakuje kilku oryginalnych dokumentów, zamiast których są kopie.

Na okoliczność przeglądania akt ZUS 11-02-2016 roku urzędnicy sporządzili notatkę, tylko jak ja mam ją wskazać, na której karcie i w którym tomie się znajduje, gdy tomy nie są numerowane? W papierach, w ogromnej części kopiach panuje ogromny chaos. Papiery przedłożone przez ZUS jako akta, nie nadają się do wykorzystania jako dowód z racji braku kompletnej numeracji kart oraz tomów akt, przerobionej numeracji z kolei innych kart. Na części oryginalnych dokumentów również brakuje numerów kart, był taki cały tom, na który zwracałam uwagę Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Lublinie w trakcie rozmowy w trybie administracyjnym, a następnie w tym samym trybie wskazałam uchybienia na piśmie.

Na części oryginalnych akt są przerabiane numery poprzez napisanie nowego numeru na poprzednim lub poprzez zamazanie korektorem poprzedniego numeru i napisanie nowego.

W obecnym stanie akt ZUS płatnika składek, braku konta elektronicznego ubezpieczonego oraz materiałów źródłowych, akt papierowych do niego z których wynikałyby zobowiązania dalsze przetrzymywanie pieniędzy przez ZUS oraz utrzymywanie w mocy skarżonej decyzji jest niedopuszczalne.

W sądach w ogóle, a w sądach apelacyjnych w szczególności niedopuszczalne jest, by pomijany był tak ważny element rozprawy jak przedstawienie stanu sprawy, niedopuszczalnym jest, by sędzia przewodniczący

nie zapytał o zgodę stron, na pominięcie sprawozdania.

W sądach w ogóle, a w sądach apelacyjnych w szczególności niedopuszczalne jest, by sprawy badane były w oparciu o zmanipulowane, w ogromnej części z nie numerowanymi kartami i tomami akt organów rentowych.

Niedopuszczalnym jest, by w postępowaniu administracyjnym stronie okazywane były inne dokumenty (akta), a następnie by do sądu trafiały inne papiery.

Niedopuszczalnym jest, by przed sądami praktycznie na każdej rozprawie były inne zestawy papierów z ZUS nazywanych aktami.

W sentencji skarżonej decyzji brakuje numerów wymaganych w art. 35 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (NIP i regon przedsiębiorcy oraz PESEL ubezpieczonego), by spełniała wymogi decyzji z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wyrok pierwszej instancji został wydany, gdy Sad Okręgowy w Lublinie nie dysponował podstawowym dowodem w sprawie – aktami ZUS.

W związku z uchybieniami w aktach płatnika składki Oddziału ZUS w Lublinie, braku konta elektronicznego ubezpieczonego i braku oryginalnych akt do niego, bezcelowe będzie wyznaczanie rozprawy w sprawie, ponieważ sądy nie są miejscami do korygowania i uzgadniania akt ZUS oraz wykonywania innych czynności, które należą do zakresu obowiązków organu rentowego (art. § 3 kodeksu postępowania cywilnego).

W sprawie doszło do nieważności postępowania (art. 379. 5 kodeksu postępowania cywilnego), ponieważ odwołujący się faktycznie został pozbawiony wszelkich praw, został pozbawiony możliwości obrony praw poprzez manipulację podstawowym dowodem w sprawie, aktami ZUS przez przedstawicieli organu rentowego za wiedzą i zgodą sędziego pierwszej instancji oraz części sędziów drugiej instancji.

To jest ewidentne pozbawienie możliwości obrony praw, gdy w postępowaniu administracyjnym przed wydaniem skarżonej decyzji udostępniane były inne dowody zgromadzone w aktach, a do sądu trafił inny zbiór kopii papierów z ZUS zwanych aktami, po czym dokumenty były kopiowane nadal, a ich ilość na etapie sądowym rosła gwałtownie. W lutym 2016 roku było uzgodnione z ZUS 2 tomy oryginalnych akt płatnika, które mimo trwających procesów sądowych nie były przekazywane do sądów. Obecnie jest ok 20 tomów papierów zwanych aktami ZUS, których ilość ustawicznie się zwiększa, ponieważ dokumenty są kopiowane i tworzone są kolejne tomy akt według uznania urzędników, za wiedzą i przyzwoleniem sędziów.

W ten sposób nie da się bronić żadnych i niczyich praw. To było i jest jedynie odgrywanie teatru sądowego, w którym pozorowane jest zabezpieczanie praw odwołującego się, których faktycznie został ich pozbawiony.

Podtrzymuję żądanie zgłoszone na rozprawie zgromadzenia wszystkich papierów, zwanych aktami ZUS dotyczących odwołującego się i jego firmy jakimi dysponuje ZUS, które są między innymi w tutejszym Sądzie i w Sądzie Okręgowym w Lublinie w celu zabezpieczenia ich przed dalszymi manipulacjami zmianami, kopiowaniem przez przedstawicieli ZUS do czasu złożenia pozwu cywilnego, gdzie powinny trafić wszystkie papiery zwane aktami ZUS jako dowody.

Barbara Berecka

Do wiadomości:

1. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny.

2. Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

3. Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych.

Załączniki:

1. Odpis pisma.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Ubezpieczenia społeczne i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.