W ZUS nie działa nadzór nad pracownikami

INSTYTUCJA, KTÓRA POWINNA SŁUŻYĆ LUDZIOM, SIEJE ZNISZCZENIE I SPUSTOSZENIE

W ZUS faktycznie nie ma czegoś takiego jak nadzór na pracownikami, wyciąganie konsekwencji za naruszanie bądź modyfikację ustaw, samowolne działania, które zgodnie z ustawą o odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy publicznych powinny być traktowane jak rażące
naruszanie prawa.

Anna Kowalska-Muller
Departament Kontroli Wewnętrznej ZUS

Zgodnie z ustaleniami z rozmowy telefonicznej dnia 24-07-2017 roku, przesyłamy nasze uwagi do
pracy osób reprezentujących ZUS.

Pani dyrektor, dosłownie zaniemówiliśmy również po rozmowie z Panią.
Co z tego, że Pani w trakcie rozmowy jest bardzo spokojna, gdy faktycznie lekceważy Pani nasze elementarne prawa, poziom bezprawia w ZUS, np. fakt masowego kopiowania dokumentów i tworzenia ogromnej ilości tomów kopii akt, co narusza art. 34 ustawy o s.u.s. i narusza ustawę o ochronie danych osobowych.

Odnieśliśmy wrażenie, że akceptuje Pani działania urzędników bez podstawy prawnej oraz modyfikowania ustaw. To co Państwo robicie nie ma nic wspólnego z szacunkiem do człowieka i prawa. To nie ma nic wspólnego z wykonywaniem prawa. Tworzycie Państwo instytucję wrogą, obcą i okrutną wobec zwykłych ludzi, co pozostaje w sprzeczności z celami Działania ZUS.
W ZUS faktycznie nie ma czegoś takiego jak nadzór na pracownikami, wyciąganie konsekwencji za naruszanie bądź modyfikację ustaw, samowolne działania, które zgodnie z ustawą o odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy publicznych powinny być traktowane jak rażące naruszanie prawa.

W trakcie rozmowy Pani też usiłowała tłumaczyć niedopuszczalne działania. Z
aktami, które zgodnie z ustawami obowiązani jesteście z urzędu kompletne i rzetelne przekazywać wraz z odwołaniami, to wygląda tak, że przekazujecie zbiory nie spełniają wymogów ustaw, w tym art. 34 ustawy o s.u.s. tak, jakbyście byli w zmowie z częścią sędziów przeciwko zwykłym ludziom.
Wieje grozą, gdy czyta się od Państwa pisma, gdy rozmawia się z urzędnikami lub jest się
uczestnikiem postępowania sądowego. Większość działań jest skierowana przeciwko nam
świadomie i z premedytacją w oparciu o samowolę, usiłowanie modyfikowania ustaw przez ewidentne naruszanie ustaw.

Pozbawiliście Państwo nas wszelkich praw i nadal liczycie, że uda się nas ogłupić, poprzez
manipulacje przekonać innych, że to urzędnicy są w porządku. Traktujecie nas z pogardą jak bezrozumne istoty, które nie rozumieją czytanego tekstu. W tym zapisów Konstytucji i innych ustaw. Samowola, naruszanie ustaw bez jakichkolwiek ograniczeń przez bezkarnych pracowników ZUS faktycznie pozbawionych nadzoru jest standardem w ZUS Oddział w Lublinie. Pracowników ZUS, których działania nie mają nic wspólnego z rzetelnym, zgodnym z wymogami prawa rozpoznawaniem spraw, których przykłady przedstawiamy niżej.

I. Zlekceważone zaświadczenie z KRUS zgodnego ze stanowiskiem zainteresowanej.
W sprawie usuwania z obrotu prawnego decyzji ostatecznych pracownicy ZUS mają swoje prywatne prawo, lekceważą obowiązujące ustawy i wykładnię Sądu Apelacyjnego w Lublinie wydaną w sprawie.
Zaświadczenie z KRUS potwierdzające, że decyzja na podstawie której stwierdzono podleganie ubezpieczeniu w KRUS Barbary Bereckiej nie została zmieniona, uchylona ani nie stwierdzono jej nieważności (art. 83a ustawy o s.u.s., w szczególności art. 83a. 2).
– Wykładnia prawna SA w Lublinie zawarta w uzasadnienia do wyroku III Aua 769/12,
kwestionująca stanowisko, uznająca je za niedopuszczalne, że decyzja w której stwierdzono podleganie ubezpieczeniu, nie rodzi skutków ostateczności wobec decyzji o ustaniu ubezpieczenia.
Działania ZUS Oddział w Lublinie sprzeczne są art. 83a ustawy o s.u.s., pozostają w sprzeczności ze stanowiskiem sądu drugiej instancji w sprawie.

II. Lekceważenie prawomocnych wyroków.
Dwa wyroki SA w Lublinie kwestionujące brak prawa do ubezpieczenia w KRUS J. Bereckiego, oba lekceważone przez Prezesa KRUS i ZUS Oddział w Lublinie.
– Sąd zwrócił uwagę, że w 2004 roku przy uchylaniu decyzji z 06-11-2001 roku KRUS naruszył art. 149 i art. 151 KPA. Doszło do samowoli urzędniczej, która zgodnie z ustawą o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych jest równoznaczna z rażącym naruszaniem prawa.
Obecnie wszyscy uchylają się od usunięcia skutków samowoli, naruszając art. 156. § 1. 2 KPA.

III. Świadome i uporczywe działanie bez podstawy prawnej, które jest równoznaczne z
rażącym naruszaniem prawa.
Świadome działanie ZUS Oddział w Lublinie bez podstawy prawnej (np. wydawanie decyzji wstecz) z naruszeniem art. 7 Konstytucji oraz art. 6, art. 110 KPA w związku z art. 123 decyzji za okres wsteczny bez podstawy prawnej i z naruszeniem art. 110 KPA w związku z art. 123 ustawy o s.u.s..
Radca prawny Małgorzata Tomasiak pisze o tym w odpowiedziach na odwołania, że
ponieważ prawo im nie zabrania, to oni tak robią. Tymczasem z prawa jednoznacznie wynika, że przedstawiciele ZUS mogą działać tylko na podstawie przepisów prawa.
Za to, co urzędnicy i prawnicy zrobili samowolnie powinni odpowiadać na podstawie ustawy o odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy publicznych.
IV. Wydawanie decyzji obejmujących ubezpieczeniem firmy.
Prawo cywilne, co ma swoje konsekwencje w art. 35 ustawy o s.u.s. traktuje jako różne podmioty prawa osoby fizyczne i przedsiębiorców działających pod firmą.
W decyzjach ZUS obowiązany jest wskazać w sposób przewidziany w ustawie płatnika składek i ubezpieczonego, np. art. 35 i art. 38 ustawy o s.u.s.
Dwie decyzje obejmujące faktycznie ubezpieczeniami w ZUS firmy. Wadliwości decyzji, które wymagają stwierdzenia ich nieważności nie zmienia fakt, że podlegały kontroli sądów, ponieważ nie ma w nich wskazanych numerów PESEL ubezpieczonych (art. 35 i art. 38 ustawy o s.u.s.).

V. Brak akt papierowych i kont elektronicznych ubezpieczonych spełniających wymogi
rzetelności i kompletności.
Przedkładanie w sądach kopii akt ubezpieczonych, których w identycznych zbiorach w
oryginałach nie ma.

VI. Manipulowanie dokumentacją papierową, materiałami źródłowymi do konta
elektronicznego płatnika.
Wkładanie i wyjmowanie kart, wykonywanie kopii bez naszej zgody, przerabianie numerów kart akt nawet po wiele lat wstecz.
Tworzenie kolejnych tomów dokumentów według uznania pracowników ZUS Oddział w Lublinie.
Część składa się tylko z kopii, w innych wymieszane są oryginalne dokumenty z kopiami.
W ten sposób w przypadku płatnika składek firmy J. Bereckiego, które jest nieprawidłowo nazwane z 2 tomów uzgodnionych akt doszło do ich cudownego rozmnożenia do 15 tomów.
W przypadku konta płatnika składek Barbara Berecka cudowne rozmnożenie papierów jest nie wiele mniejsze.
W demokratycznym państwie prawa urzędnicy za coś takiego odpowiedzieliby karnie, a Państwo osłaniacie niedopuszczalne działania.
Do spraw sądowych tworzone są akta według uznania pracowników ZUS, co urosło do rangi plagi.
Manipulacje, co łatwo jest udowodnić, dokonane zostały już przy pierwszych sprawach sądowych.
Do sądu powinny przekazane wraz z odwołaniem te same akta, na podstawie których wydana została skarżona decyzja.
Wydawane były decyzje bez dokumentacji źródłowej, papierowej, mimo braku kont
ubezpieczonych tak elektronicznych jak i akt papierowych, materiałów źródłowych do konta ubezpieczonego.
Wykonywanie operacji na koncie płatnika tych, które powinny być wykonane na koncie
ubezpieczonego, np. naliczanie składki [art. 4. 7) ustawy o s.u.s)], która powinna być przenoszona z konta ubezpieczonego na konto płatnika jako dane zbiorcze [art. 4. 8) ustawy o s.u.s].
Błędnie nazwanie jest konto płatnika składek Jerzy Berecki. ZUS nie jest uprawniony do zmiany nazw firm.

VII. Wydawanie decyzji mimo braku akt papierowych, które znajdują się w sądach lub ich
nie ma wcale, co w sposób rażący narusza ustawę o ochronie danych osobowych.
Uniemożliwia praktyczne odniesienie się do dowodów, których nie ma.
Urzędnicy dokonują sobie operacji na koncie elektronicznym, które prowadzone jest z naruszeniem prawa [art. 4. 7) i 8) ustawy o s.u.s], które jest rodzajem obojnaka, ponieważ jest tam sporo informacji dotyczących osoby przedsiębiorcy.

VIII. Przekroczenie uprawnień poprzez sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z urzędu w sytuacjach spornych
(art. 38 ustawy o s.u.s.). Naliczają co chcą i ile chcą.

IX. Przetrzymywania pieniędzy mimo braku dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczenia, na podstawie zaskarżonych od 2011 roku decyzji o odmowie zwrotu nadpłaty składki.

X. Kopiowanie dokumentów według uznania pracowników ZUS, nie potwierdzanie ich za
zgodne z oryginałem lub potwierdzanie przez osoby nie uprawnione i przekazywanie tych
niby akt do sądów.
Część tomów z kopiami dokumentów jest numerowana, część nie.

XI. Są sprawy sądowe, w których sędziowie przychylili się do naszych wniosków i zażądali
kompletnych i oryginalnych akt.
Zarządzenia przez ZUS Oddział w Lublinie nie zostały wykonane.

XIII. Wnioskowanie o ustanowienie hipoteki przymusowej bez oszacowania bodaj
blokowanego majątku, z naruszeniem art. 64 Konstytucji i ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Art. 110(1) ustawy o księgach wieczystych rozstrzyga:
„Wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie wyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, suma hipoteki nie może być przewyższać więcej niż połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku oraz wpisu hipoteki”.
ZUS przepis narusza w sposób rażący. Usiłuje się nam zabrać wszystko. Lekceważone jest B.B.zaświadczenie oraz wyroki wydane w sprawie J.B..

Z naruszeniem art. 24 kodeksu postępowania cywilnego ZUS sporządził kilka wniosków, dzieląc fikcyjne długi między nieruchomości, których wartość przekracza około 10 razy wartość fikcyjnego długu + 50 % – doszło do rażącego naruszenia prawa. Urzędnicy nie przejawiają żadnych odruchów ludzkich.
Nie można wykluczyć zmowy urzędników z sędziami. Urzędnicy przekroczyli swoje uprawnienia i to w sposób rażący.

XIV. Jako podstawa do wpisu wydane zostały decyzje za okres wsteczny o rzekomym długu.
Nie wskazano podstawy prawnej do stwierdzania przez ZUS długu ani do wydania decyzji za okres wsteczny. Żądania oparto na dokumentach rozliczeniowych, które zostały sporządzone z urzędu z naruszeniem art. 38 ustawy o s.u.s.
Decyzje wydane wobec rzekomych dłużników i małżonków są kolejnymi w sprawach.

Odpowiedzi z ZUS

XV. Od bodaj 3 stycznia 2017 roku nie został rozpoznany wniosek o wyłączenie dyrektora
Piotra Waszaka, który po złożeniu wniosku podejmował czynności z naruszeniem prawa, np. rozpoznawał wnioski o wyłączenie innych pracowników.
To jest nadużywanie siły ZUS, deptanie naszych elementarnych praw, traktowanie nas jak śmieci.
Błąd na błędzie i błędem pogania. Brak elementarnej ludzkiej wrażliwości oraz szacunku do nas i naszych praw. Nieprawdopodobne poczucie bezkarności urzędników kompletnie pozbawionych nadzoru. Nadzór przez kierownictwo ZUS nad pracownikami zastąpiony został osłanianiem bezprawnych działań, niszczeniem nas, pogardą wobec nas i prawa.

Lublin 26 lipca 2017

Barbara Berecka
Jerzy Berecki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Ubezpieczenia społeczne, Wszystkie i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.