Poseł Jarosław Sachajko interpeluje

MINISTER MUSI UWAŻAĆ, CO PISZE!

Interpelacja nr 201

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi

w sprawie naruszających prawo, samowolnych działań przedstawicieli organu rentowego jakim jest Prezes KRUS, w tym odmawiania wykonywania prawomocnych wyroków sądowych

Zgłaszający: Jarosław Sachajko

Data wpływu: 18-12-2015

Bardzo zaniepokoiły mnie informacje na temat braku właściwej reakcji na nieprawidłowości w pracy urzędników KRUS ze strony poprzednich Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc małżonkowie B., którzy od 11 lat prowadzą bardzo nierówną walkę o swoje prawa z Prezesem KRUS, którego reprezentanci jak z dokumentacji wynika, w tym z uzasadnień do wyroków sądowych, naruszają prawa ubezpieczonych poprzez lekceważenie prawa w zakresie prowadzonych postępowań, maja również problemy z ustalaniem, które decyzje są ostateczne i jak się z nimi postępuje. Z akt ubezpieczeniowych KRUS wynika, że w 2004 roku Prezes KRUS zignorował fakt, że w obrocie prawnym są decyzje ostateczne, które mogą być wzruszone jedynie zgodnie z polskim prawem, po wznowieniu postępowania na podstawie art. 149 i art. 145 k.p.a. w związku z art. 83a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 52 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Państwo B. twierdzą, że Prezes KRUS nie wznawiał i nie prowadził postępowań zgodnie z wymogami prawa, nie umożliwiał im udziału w czynnościach prowadzonych przez urzędników. Gdy zainteresowani wnosili o przeprowadzenie postępowania, urzędnicy odmawiali wszczęcia postępowań. Przez lata zamiast rzetelnej oceny sytuacji, przeprowadzenia postępowania na nowo zgodnie z zaleceniami Sądu Apelacyjnego w Lublinie III Aua 487/09, urzędnicy KRUS twierdzili i nadzorujący ich przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że wszystko po stronie KRUS jest w porządku, po czym w maju 2015 roku urzędnicy KRUS wypożyczyli akta ubezpieczeniowe zainteresowanych z Sądu Okręgowego w Lublinie, gdzie toczą się postępowania sądowe. W aktach KRUS, które od lat był podstawowym dowodem w postępowaniach sądowych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego art. 477. 9 § 2, dokonano znacznych zmian wiele lat wstecz, co całkowicie podważa zgodność z prawem i wiarygodność dotychczasowych działań urzędników. Na znacznej części kart jest zmiana numeracji. Część kart numerowana była trzykrotnie. Po dwóch tygodniach do sądu wróciły znacznie obszerniejsze akta niż przed wypożyczeniem. W wyrokach i uzasadnieniach do wyroków między innymi Sądu Apelacyjnego w Lublinie III Aua 1537/06, III Aua 487/09 oraz Sądu Okręgowego w Lublinie VIII U 973/05 sądy uchylały lub zmieniały decyzje wydane przez Prezesa KRUS i zwróciły uwagę na liczne nieprawidłowości w postępowaniu organu rentowego. Doszło do niedopuszczalnej sytuacji, faktycznej odmowy wykonania wyroków sądowych poprzez odmowę w trybie administracyjnym przeprowadzenia postępowań przekazanych przez Sąd Apelacyjny w Lublinie na podstawie art. 477. 9 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Przedstawiciele Prezesa KRUS od lat mylą sposób postępowania dopuszczony przez Kodeks postępowania administracyjnego, po złożeniu wniosku przez osoby zainteresowane, z przekazaniem przez sąd sprawy do ponownego rozpoznania. Polskie prawo nie przewiduje możliwości odmowy wykonania czynności nakazanych przez sąd, do czego niestety doszło w KRUS. W przypadku sądu drugiej instancji, wiążąca jest sentencja oraz uzasadnienie do wyroku, co od lat uporczywie jest pomijane.

Kiedy zostaną przeprowadzone postępowanie nakazane przez Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyżej wymienionych wyrokach zgodnie z wymogami prawa w sprawach Państwa B., z uwzględnieniem między innymi artykułu 7 Konstytucji, art. 6, 9 i 130 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 36 ust. 1 i 36 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu rolników oraz art. 83a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 52 ust.1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników?

Odpowiedź na interpelację nr 201

w sprawie naruszających prawo, samowolnych działań przedstawicieli organu rentowego jakim jest Prezes KRUS, w tym odmawiania wykonywania prawomocnych wyroków sądowych

Odpowiadający: minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel

Warszawa, 22-01-2016

Odpowiadając na interpelację posła Jarosława Sachajko nr 201 z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie naruszających prawo, samowolnych działań przedstawicieli organu rentowego jakim jest Prezes KRUS, w tym odmawiania wykonania prawomocnych wyroków sądowych w sprawie Państwa B., uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Odrębne ubezpieczenie społeczne rolników jest realizowane w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 r., poz. 704, z późn. zm.). Pozostałe grupy społeczno-zawodowe objęte są systemem powszechnym, realizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Możliwość pozostania w systemie rolnym dla osób prowadzących podwójną działalność ? rolniczą i pozarolniczą gospodarczą była i jest uzależniona od spełnieniu określonych w ustawie warunków. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą właściwym bowiem jest system powszechny, który za odpowiednio wyższe składki ubezpieczeniowe oferuje świadczenia związane z ryzykiem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem umożliwiającym podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej jest wymóg nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy przed rozpoczęciem tej dodatkowej działalności.

Z informacji przekazanych z Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że oboje Państwo B. nie spełniali tego warunku w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników i objęci ubezpieczeniem w systemie powszechnym, które jest właściwe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Na przestrzeni lat Państwo B. korzystali wielokrotnie z przysługujących im środków zaskarżenia rozstrzygnięć wydawanych z upoważnienia Prezesa KRUS, ale rozstrzygnięcia dotyczyły przeważnie kwestii formalnych, a nie materialnych odnośnie zasadności wyłączenia ich z ubezpieczenia społecznego rolników. Nieuzasadnione są zatem stwierdzenia o odmowie wykonania przez KRUS rozstrzygnięć Sądu w sprawie Państwa B. Mając jednocześnie na względzie skomplikowanie tej sprawy poprzez nawarstwienie się kwestii formalnych wymagających rozstrzygnięcia, na obecnym etapie jedynie sąd jest właściwy, aby zbadać zasadność roszczeń tych Państwa. Obecnie oczekują oni na rozpatrzenie przez Sąd w sprawie wniesionego przez nich odwołania od decyzji Prezesa KRUS z dnia 1 czerwca 2015 r., odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych z dnia 3 listopada 2005 r., w sprawie ustania ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 1 stycznia 1998 r. B. B., oraz z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie niespełniania warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników od dnia 1 października 2005 r. przez J. B. W powyższych sprawach o sygnaturach akt: VII U 1937/13 i VII U 1525/14 toczą się postępowania przed sądem od 2013 r. Przewlekłość postępowania wynika z tego, iż Państwo B. korzystają z dopuszczalnych środków odwoławczych, łącznie z wnioskami o wyłączenie poszczególnych sędziów i całego składu orzekającego w tej sprawie.

Co zaś tyczy się objętości akt sprawy należy zaznaczyć, iż jednostki organizacyjne KRUS były wielokrotnie zobowiązane przekazywać oryginalne akta sprawy do sadów, prokuratur, a w tym czasie napływały kolejne pisma, które nie mogły być na bieżąco wpinane do oryginalnych akt sprawy i numerowane zgodnie z chronologią wpływu. Wytworzone w ten sposób ?akta zastępcze? zostały zaopatrzone nową skorygowaną numeracją. W związku z tym po zwrocie oryginalnych akt z sądów lub prokuratur zachodziła konieczność ich scalenia i uporządkowania w sposób chronologiczny, co skutkowało w niektórych przypadkach zmianą numeracji niektórych kart i powiększała się tym samym ich objętość.

Należy jeszcze zaznaczyć, iż zgodnie z art. 36 ww. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Prezes KRUS lub z jego upoważnienia pracownicy KRUS wydają decyzje m.in. o podleganiu oraz ustaniu ubezpieczenia społecznemu rolników. Od tych decyzji przysługuje odwołanie do sądu w terminach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnym i tym samym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie uczestniczy w jakikolwiek sposób w tym postępowaniu i nie ma na nie wpływu.

W związku z powyższym na obecnym etapie postępowania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w tej sprawie i należy oczekiwać na rozstrzygnięcie Sądu w tej sprawie i dalsze postępowanie organu rentowego zgodnie z tym rozstrzygnięciem.

ODPOWIEDŹ NIEZADOWALAJĄCA

Interpelacja nr 201

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi

w sprawie naruszających prawo, samowolnych działań przedstawicieli organu rentowego jakim jest Prezes KRUS, w tym odmawiania wykonywania prawomocnych wyroków sądowych

Zgłaszający: Jarosław Sachajko

Data wpływu: 10-02-2016

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do Pańskiej odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelację poselską nr 201, chciałbym ponowić pytanie dotyczące terminu przeprowadzenia postępowania nakazanego w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie wymienionego w przedstawianej przeze mnie interpelacji nr 201 w sprawie dotyczącej Państwa B. z uwzględnieniem między innymi artykułu 7 Konstytucji RP; art. 6, 9 i 130 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 36 ust. 1 i 36 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu rolników oraz art. 83a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 52 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Proszę również o zaprezentowanie dowodów świadczących i potwierdzających wykonie wyroków. Sąd Apelacyjny w wyrokach z 2007 i 2009 roku stwierdził, że uchybienia organu rentowego pozostają nierozstrzygnięte.

W odpowiedzi na moją interpelację stwierdzono, że tylko Sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia spraw. Twierdzenie to pozostaje w sprzeczności z wyrokami Sądu Apelacyjnego w Lublinie o sygnaturze III Aua 1537/06 i III Aua 487/09, które zgodnie z prawem orzekły, że gdy konieczne jest przeprowadzenie dowodów od początku, a właściwy do ich przeprowadzenia jest organ rentowy, w omawianym przypadku Prezes KRUS. Stanowisko przedstawiane w odpowiedzi na interpelację pozostaje w sprzeczności do art. 476§2 i §3 Kodeksu postępowania cywilnego, który rozstrzyga, jakie sprawy należy rozumieć pod pojęciem spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wydziały Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sądów Rejonowych i Okręgowych prowadzą czynności kontrolne wobec postępowań administracyjnych. Rozstrzygają pojedyncze odwołania od decyzji lub badają sprawę w przypadku niewydania decyzji przez organ rentowy. Sądy nie mają uprawnień do prowadzenia postępowań porządkujących sytuację na kontach ubezpieczeniowych, gdyż należy to do kompetencji organu rentowego.

Okoliczność, że Państwo B. nie spełniali warunku do ubezpieczenia w KRUS w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie została w żaden sposób zweryfikowana przez kompetentny organ. Ten aspekt nakazał sprawdzić Sąd Apelacyjny. KRUS odmówił przeprowadzenia postępowania. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jedno z małżonków B. było ubezpieczone w KRUS przez okres 4 kwartałów. W tamtym okresie zaliczany był cały kwartał ubezpieczenia niezależnie od liczby dni faktycznego podlegania ubezpieczeniu. Państwo B. opłacili składki za rok ubezpieczenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Urzędnicy pracujący w KRUS nie poinformowali państwa B. o tym, że nie kwalifikują się do ubezpieczenia w KRUS w związku z czym podjęli oni wszelkie kroki zmierzające do rejestracji działalności gospodarczej i ubezpieczenia w KRUS.

W przypadku J.B. Sąd Apelacyjny w Lublinie III Aua 1537/06 uchylił decyzje opartą na twierdzeniu, że nie miał prawa do ubezpieczenia w KRUS na dzień 01-10-2001 roku. Urzędnicy KRUS w momencie wydawania decyzji nie uwzględnili decyzji Sądu Apelacyjnego w Lublinie zamiast tego, wskazali datę 01-10-2005 roku jako dzień utraty prawa do ubezpieczenia.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały (I UZP 3/10), która ma moc zasady prawnej napisał: ?Nie ma niezgodności między ujęciami w K.p.a. (art. 180 i art. 181) oraz ustawie systemie ubezpieczeń społecznych (art. 123) wzajemnego stosunku przepisów tych ustaw, chociaż na gruncie regulacji kodeksowej łatwiej można uchwycić wspomniany wyżej aspekt stosowania przepisów K.p.a. tylko o tyle (odpowiednio, z niezbędną modyfikacją), o ile nie pozostają one sprzeczne z zasadami postępowaniach w sprawach ubezpieczeń społecznych. (…)

Jeżeli prawo lub obowiązek stwierdzone było decyzją, to jej ?unieważnienie?, chociaż odnosi się do decyzji ?unieważnionej?, to przecież odnosi się także, a nawet przede wszystkim, do prawa lub obowiązku poprzednio stwierdzonego. (?) Sąd rozpoznając odwołanie na zasadach procesu cywilnego uzyskuje wyjaśnienie przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego przesłanek ?stwierdzenia nieważności decyzji? (art. 156 § 1 K.p.a.). Jeżeli one zachodzą, np. decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie, albo wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, to znaczy, że stwierdzone tą decyzją prawo lub zobowiązanie jest inne od stwierdzonego i dlatego to wadliwe stwierdzenie podlega ?unieważnieniu?.

Przy rozstrzyganiu spraw, w tym omówionej w interpelacji, przy ostatecznym rozstrzygnięciu musi być zastosowane prawo materialne i proceduralne. Akta ubezpieczeniowe, które są podstawą do podejmowania decyzji mającej ogromne znaczenie w zakresie finansowym, a w konsekwencji kondycji społecznej dla człowieka i jego rodziny, nie mogą budzić żadnych wątpliwości. Niedopuszczalne jest przyzwolenie na jakąkolwiek ingerencję w dokument inną niż na bieżące prowadzenie akt.

W tym stanie rzeczy, gdy są do rozstrzygnięcia sprawy formalne, których zbadanie nakazały sądy, gdy doszło do ingerencji w akta ubezpieczeniowe konieczne jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zaleceniami sądów przez Prezesa KRUS uporządkowanie akt ubezpieczeniowych z udziałem zainteresowanych.

Uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. W jakim terminie zostaną przeprowadzone postępowania nakazane przez Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyżej wymienionych wyrokach zgodnie z wymogami prawa w sprawach Państwa B. z uwzględnieniem między innymi artykułu 7 Konstytucji RP, art. 6, 9 i 130 Kodeksu postępowania administracyjnego, art.. 36 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz art. 83a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 52 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników?
  2. Na podstawie jakich przesłanek nie doszło do wykonania wyroków Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 2007 i 2009 roku?
  3. Z jakich względów pracownicy KRUS nie zastosowali się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie nakazującego weryfikację spełniania przez Państwo B. warunków niezbędnych do objęcia ubezpieczeniem w KRUS?
  4. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do pracowników KRUS w związku z niestosowaniem się do wyroków sądowych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie sygn.. akt III Aua 1537/06 i III Aua 487/09

Źródło: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=201

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Przeciwko człowiekowi i prawu, Ubezpieczenia społeczne i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.