Federacja Obywatelski Komitet Poszanowania Praworządności

OBYWATELE NA RZECZ PRAWORZĄDNOŚCI

WP_20160220_16_51_36_Pro1Patologii, naruszania prawa w państwie polskim, w instytucjach publicznych oraz samorządach jest tak dużo, że bez masowego udziału zwykłych obywateli w działaniach na rzecz praworządności, nic z tego nie będzie. Niżej prezentujemy ofertę wspólnych działań dla organizacji obywatelskich oraz dla wszystkich, którym nie jest wszystko jedno.

Zamysł inicjatywy jest taki, że każda z grup współpracujących będzie miała nadal samodzielność. Tylko skoordynowane zostaną działania w zakresie najważniejszych spraw do załatwienia. W tym momencie sprawy priorytetowe do podjęcia wspólnych działań jak Polska długa i szeroka, to praca na rzecz praworządności i prowadzenie edukacji obywatelskiej.

DEKLARACJA IDEOWO-PROGRAMOWA FEDERACJI
OBYWATELSKI KOMITET POSZANOWANIA PRAWORZĄDNOŚCI

WSTĘP
Odziedziczony sprzed 1989r system kierowania krajem, przejął niestety wiele zasad i nawyków z minionego okresu. Kolejne układy partyjne przejmujące kierowanie krajem, zapewniając nas o swej dobrej woli, niewiele przejmowały się znaczeniem zwartego społeczeństwa obywatelskiego. Konkurencyjne wojny o władzę, należną wyłącznie do Narodu, a nie partii, niszczyły więzi społeczne i obywatelskie. Nie mówiąc o krzywdzeniu pod pozorem prawa wielu przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Tworzona przez nas Federacja Obywatelski Komitet Poszanowania Praworządności chce koordynować działania stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych, grup nieformalnych i osób prywatnych, celem odbudowywania jedności społeczeństwa. Chcemy wierzyć, że obecnie wybrani przedstawiciele rozumieją znaczenie więzi społecznych, będą uczciwie to tworzyć i odbudowywać w dobrze rozumianym również swoim interesie. Szczególne zadania naprawy Rzeczypospolitej dotyczą natychmiastowej naprawy organów sprawiedliwości, poniesionych przez obywateli krzywd, tworzenia prawnego bezpieczeństwa naszego życia. Pokazania Narodowi, że krzywdy nie mogą pozostać bez odpowiedzialności.

I. ZAŁOŻENIA IDEOWE
Założeniem FOKPP jest zaktywizowanie Obywateli do dokonywania bieżącej oceny działań prawnych wszelkich organów władzy. Poczynając od samorządów wszystkich szczebli, poprzez parlament, rząd, sądownictwo i Prezydenta RP. Obywatele, jako najwyższa władza w Państwie, winni czuwać nad przestrzeganiem wszelkich praw określonych w Konstytucji. Praworządność, poszanowanie godności człowieka, prawna równość wszystkich członków społeczeństwa, są podstawą demokracji w naszym kraju i nie mogą być bezkarnie w żadnej formie naruszane.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
1. FOKPP będzie organizował Obywateli do aktywnego uczestnictwa przy tworzeniu wszelkich norm prawnych w tym konstytucyjnych o charakterze ustrojowym. Tworzenie tych norm winno odbywać się przy rzetelnej konsultacji z ruchami społecznymi, z pełnym uświadamianiem społeczeństwu ich treści i znaczenia, zanim wejdą w życie. Stosowana dotychczas praktyka wprowadzania norm wyłącznie przez wybranych (zatrudnionych) przez Naród przedstawicieli, bez wysłuchania, tych których te normy mają obowiązywać, jest sprzeczna z duchem Konstytucji i niedopuszczalna. Ustalenia prawne winny być jasne i jednoznaczne, bez pozostawiania możliwości dowolnej interpretacji ich treści przez urzędników. Obywatele muszą mieć dostęp do publicznych środków przekazu.
2. FOKPP będzie mobilizować Obywateli do uczestnictwa w różnych formach działalności przedstawicielstw i organów władzy, celem natychmiastowego przeciwdziałania naruszeniom interesu narodowego i prawa. Publiczny udział obywateli, szczególnie w sferze wymiaru sprawiedliwości ma zapobiegać istniejącej patologii poniżania i krzywdzenia obywateli przez funkcjonariuszy publicznych. Obywatele muszą mieć mozliwość kontrolowania instytucje państwowe w zakresie ich działalności pod względem zgodności z prawem.
3. FOKPP będzie prowadzić różne formy działalności edukacyjnej, by uświadamiać Obywatelom w jakim systemie zarządzania krajem funkcjonujemy, co powinniśmy udoskonalać i czego żądać od wybranych przez Naród reprezentantów.

Powyższy program rozumiemy jako nasz wkład w budowę społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego. Jesteśmy przekonani, że możemy liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie wszystkich organów władzy, od których zależy nasz los i życie oraz wszelkich środków MEDIALNYCH. Obowiązuje nas wszystkich, bez wyjątku, SOLIDARNA praca dla wspólnego dobra z bezwzględnym poszanowaniem praworządności.
Członkowie FOKPP
Przyjęte przez sygnatariuszy w dniu 20 lutego 2016 roku
Uchwała nr 1/w protokole

Sekretarz Zbigniew Jacek PUCHNOWSKI
Przewodniczący Łukasz GOJKE

A P E L do R O D A K Ó W

Podczas wielu spotkań, osobistych kontaktów i licznych obserwacji zgromadziliśmy wiedzę o tragediach, jakie spotkały w obecnej III RP polskie rodziny, przedsiębiorców, pojedynczych ludzi. I to z powodu bezprawnego traktowania nas Obywateli przez ?naszych Przedstawicieli? . Niektórym z nas udało się wywalczyć rekompensaty ? z punktu widzenia strat, jakie ponieśliśmy ? zatrważająco śmieszne. Inni wegetują w biedzie i poniżeniu, które zgodnie z ?prawem sądowym? przedawniły się. Niestety, bezprawie i krzywdy nie ulegają przedawnieniu ? trwają!

Od ponad ćwierćwiecza doświadczamy bezprawia w wykonaniu tych, którym płacimy za rzetelne ?służenie Narodowi?. Patrzymy, jak tworzą ?spec kategorie? obywatelskie, pilnujące stołków i interesów – kliki korporacyjne, tworząc swoisty ?układ zamknięty?. Za nasze pieniądze dezintegrują nas, wykluczając jakiekolwiek porozumienie i tworzenie jedności narodowej. A Naródem rozbitym i skonfliktowanym można łatwo sterować nie przejmując się zapisanym w Konstytucji PRAWEM DO POSZANOWANIA GODNOŚCI OBYWATELI.

NAJWYŻSZY CZAS POWIEDZIEĆ TEMU DOŚĆ
Dlatego powołaliśmy FEDERACJĘ OBYWATELSKI KOMITET POSZANOWANIA PRAWORZĄDNOŚCI. Ma ona zapobiegać naruszeniom prawa przez wszystkich urzędników: od wójtów przez posłów do Prezydenta RP włącznie, bez wyjątku. Rozliczenie bezprawia, które zostało dokonane w minionych latach, należy do odpowiednich organów państwa. Nie mogą dopuszczać do nieprawości od dziś, od zaraz. I w imię realizacji tego celu będziemy jednoczyć wszystkich Obywateli.
Pytamy zatem, czy chcecie mieć praworządność, wolność i poszanowanie godności, czy dalszą biedę, krzywdy i dbających wyłącznie o swoje interesiki cwaniaków? Nie mamy wątpliwości jak odpowiecie. Łączmy się i wspierajmy ODNOWĘ RZECZYPOSPOLITEJ!
FEDERACJA OBYWATELSKI KOMITET POSZANOWANIA PRAWORZĄDNOŚCI
Przyjęte przez sygnatariuszy w dniu 20 lutego 2016 roku
Uchwała nr 3/w protokole

Sekretarz Zbigniew Jacek PUCHNOWSKI
Przewodniczący Łukasz GOJKE

ORGANIZACJA DZIAŁANIA FEDERACJI
OBYWATELSKI KOMITET POSZANOWANIA PRAWORZĄDNOŚCI

1. W skład FEDERACJI OKPP wchodzą Stowarzyszenia, Organizacje społeczne oraz osoby fizyczne, które pisemnie zadeklarują wolę przynależności i działania. Przynależność jest dobrowolna, w oparciu wyłącznie o wolę danego stowarzyszenia, organizacji, czy osoby fizycznej.

2. CZŁONKOSTWO. FEDERACJA OKPP zrzesza członków zbiorowych i indywidualnych. Członkami zbiorowymi są organizacje społeczne, a członkami indywidualnymi osoby fizyczne. Członkiem nie może być partia polityczna.

3. Na czele FEDERACJI OKPP stoją przedstawiciele sygnatariuszy, deklarujących przynależność. Sygnatariusze, tworzą ZGROMADZENIE OGÓLNE FEDERACJI (?Parlament FEDERACJI OKPP?), który uchwala kierunki działań organizacyjno-programowych oraz wybiera ze swego grona ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY. W jego skład wchodzi 5-9 osób, wybieranych na okres jednego roku: Przewodniczący ? wybierany oddzielnie, Vice Przewodniczący, Sekretarz, Rzecznik Prasowy, Skarbnik i 4 członków. Zespół Koordynujący podejmuje wszelkie uchwały organizacyjno-programowe. Przedłużenie kadencji może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Ogólnego. Uchwały Zespołu Koordynującego podejmowane są większością minimum 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu. Zespół Koordynujący w miarę potrzeb powołuje ZESPOŁY TEMATYCZNE, które będą realizowały uchwały podjęte przez ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY. Uchwały nie naruszają suwerennych działań sygnatariuszy stanowiąc jedynie o kierunkach wspólnych działań. ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY zbiera się min. raz w kwartale.

4. ZESPOŁY TEMATYCZNE będą współpracowały w danych dziedzinach z ekspertami. ZESPOŁY TEMATYCZNE wybierają ze swego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Rzecznika, zgodnie z wolą członków. ZESPOŁY TEMATYCZNE prowadzą działania w swojej tematyce wyłącznie w oparciu o uchwały ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO. ZESPÓŁ TEMATYCZNY składa sprawozdania ze swego działania ZESPOŁOWI KOORDYNUJĄCEMU raz na kwartał.

5. Rezygnację z członkostwa w FEDERACJI OKPP składa się na piśmie do Zgromadzenia Ogólnego FOKPP? za pośrednictwem ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO.

6.W razie rezygnacji członka ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO na zwolnione miejsce zostaje desygnowana kolejna osoba przez Zgromadzenie Ogólne. W razie rezygnacji członka ZESPOŁU TEMATYCZNEGO na jego
miejsce zostaje desygnowana przez ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY osoba uzgodniona z członkami zespołu z grona Sygnatariuszy.

7. Na zewnątrz FEDERACJĘ OKPP reprezentuje ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY oraz w zakresie szczegółowych tematów ZESPOŁY TEMATYCZNE. Ze względu na dobro Federacji obowiązuje uzgadnianie wystąpień dotyczących działań Federacji z Zespołem Koordynującym.

8. Działalność ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO oraz ZESPOŁÓW TEMATYCZNYCH opiera się na technicznych możliwościach elektronicznego porozumiewania się z wszystkimi członkami i przekazywania notatek informacyjnych o bieżących działaniach (poczta mail lub biuletyn internetowy).

9. Uchwały ZESPOŁÓW mogą być podejmowane pisemnie oraz drogą elektroniczną i właściwie dokumentowane.

10. Każdy z Sygnatariuszy ma prawo na swoim logo oraz drukach firmowych dopisać: ?Członek Federacji Obywatelski Komitet Poszanowania Praworządności?.
Przyjęte przez sygnatariuszy w dniu 20 lutego 2016 roku
Uchwała nr 2/w protokole

Sekretarz Zbigniew Jacek PUCHNOWSKI
Przewodniczący Łukasz GOJKE

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, współpraca i współdziałanie, Wszystkie, Życie społeczno - polityczne i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.