Wyłączenie sędziów

Zaszufladkowano do kategorii Wszystkie | Możliwość komentowania Wyłączenie sędziów została wyłączona

Nie muszą już nawet zachowywać pozorów działania zgodnego z prawem, kompletnie bezkarni robią, co im się podoba

POŁĄCZENIE ODWOŁAŃ OD 5 DECYZJI W DWA POSTĘPOWANIA, ODDALENIE WNIOSKÓW DOWODOWYCH ZGODNIE Z SUGESTIĄ ZUS ODDZIAŁ W LUBLINIE I WYDANIE WYROKÓW NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM

W lubelskich sądach, w Sądzie Okręgowym w Lublinie jest już tak bardzo źle, że sędziowie nie muszą nawet zachowywać bodaj pozorów działania zgodnego z prawem. Nie widziałam czegoś takiego jak oryginalne akta ZUS ubezpieczonego spełniające wymogi art. 34 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie kompletności i rzetelności sporządzenia, a sędziowie intensywnie pracują do tego łącząc i dzieląc sprawy bez ograniczeń.

 

Tym razem połączone zostały sprawy odwołań od decyzji VIII U 2417/17, VIII U 2418/17 i VIII U 2419/17 do łącznego rozpoznania pod sygnaturą VIII U 2417/17 oraz VIII U 2420/17 i VIII U 2421/17, które rozstrzygane były pod sygnaturą VIII U 2420/17-to, że nie ma podstaw prawnych do łączenia odwołań od decyzji, jest bez znaczenia. Stanowisko Sądu Apelacyjnego w Lublinie zawarte w uzasadnieniu do jednego z wyroków wydanych wobec nas, że nie można łączyć w jedno postępowanie odwołań od decyzji, nie ma żadnego znaczenia, przecież sąd odwoławczy, który ostatnio seriami orzeka na naszą niekorzyść, może zmienić zdanie.

Przecież im bardziej skomplikują sprawę, połączą wątki dotyczące różnych decyzji, to łatwiej jest im orzec tak, by nie można było się w sprawach rozeznać.
Sędzia Iwona Jawor-Piszcz, która wydała kolejne niekorzystne dla mnie rozstrzygnięcia, nawet nie próbowała zachować pozorów działania zgodnego z prawem. Zgodnie z życzeniem ZUS Oddział w Lublinie oddaliła wszystkie moje wnioski dowodowe i z rażącym naruszeniem prawa wydała wyroki na posiedzeniach niejawnych.
Jeżeli chodzi o oddalenie wszystkich wniosków dowodowych całościowo, to robiła to samo w sprawach VIII U 3226/16 i VIII U 3227/16 w sporze z Prezesem KRUS, po czym sprawy połączyła. Ze spraw po kilku miesiącach w Sądzie Okręgowym w Lublinie wyodrębnili kolejne dwie sprawy.

Tego, co się dzieje nie sposób spokojnie komentować. Państwo polskie nawet w minimalny sposób nie zabezpiecza moich praw, praw mojej rodziny i nam podobnych. Osłaniane są za to niedopuszczalne relacje między sędziami i osobami reprezentującymi organy rentowe, w tym ZUS Oddział w Lublinie.
Zapytam za jednym z prezesów sądów: na jakiej podstawie sąd już na początku postępowania może oddalić wnioski dowodowe?

O orzekanie lubelskich sędziów w oparciu o zamanipulowane, nie spełniające wymogów prawa „akta ZUS” Oddział w Lublinie nie będę nawet pytać, tak ogromny jest opór większości osób decyzyjnych, które przyzwalają na wykonywanie ogromnej ilości kopii dokumentów i tworzenie bez mojej wiedzy i zgody kolejnych tak zwanych „akt ZUS”. Większość sędziów zachowuje się tak, jakby nie znali art. 34 i szeregu innych zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Wszyscy uczestniczący w procederze zapominają, że ustawy nie przewidują tworzenia jakichś „akt ZUS”.

ZUS obowiązany jest prowadzić dokumentację źródłową, papierową do kont elektronicznych ubezpieczonego (akta ubezpieczonego oznaczone numerem PESEL) i płatnika składek (akta płatnika składek oznaczone numerem NIP). Zgodnie z ustawą systemową okresy ubezpieczenia i wymiar wysokości składek powinien być naliczane na kontach ubezpieczonych. Naliczona i wpłacona składka lub zaległość powinny być przenoszone na konto płatnika.

Historia pewnego przypadku część III

ZUS Oddział w Lublinie nie udowodnił do obecnej chwili, że jest moje elektroniczne konto ubezpieczonego i jest do niego kompletna, rzetelnie sporządzona dokumentacja źródłowa, papierowa (akta ubezpieczonego oznaczone numerem PESEL). Wszystkie operacji z rażącym naruszeniem prawa dokonywane są na koncie płatnika składki, o czym sędziowie doskonale wiedzą i nikt z osób odpowiedzialnych za niedopuszczalny stan rzeczy nie reaguje.

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Sprawiedliwość po polsku, Ubezpieczenia społeczne, Wszystkie | Otagowano , , | Możliwość komentowania Nie muszą już nawet zachowywać pozorów działania zgodnego z prawem, kompletnie bezkarni robią, co im się podoba została wyłączona

Sędzia Iwona Jawor-Piszcz wydaje wyroki na posiedzeniach niejawnych

TAK WYGLĄDA PRZESTRZEGANIE art. 45 KONSTYTUCJI I art. 316, art. 323, art. 326. §1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W WYDANIU SĘDZI SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE

Dnia 19 lutego 2018 roku na posiedzeniach niejawnych przez sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie Iwonę Jawor – Piszcz wydane zostały dwa wyroki VIII U 2417/17, VIII U 2420/17 w sporze z ZUS Oddział w Lublinie, po odrzuceniu moich wniosków dowodowych.

Tak dla przypomnienia art. 45 Konstytucji:
Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Art. 316. § 1 kodeksu postępowania cywilnego:
Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy; w szczególności zasadzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że stało się ono wymagalne w toku sprawy.

Art. 323 kodeksu postępowania cywilnego:            Wyrok może być wydani jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku. 

Art. 326. § 1 kodeksu postępowania cywilnego:                                                                   Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. (…).                                                                                                                                               Prawo swoje, a okrutne życie fundowane nam przez sędzię Jawor – Piszcz swoje. Sędzię, która nie wyznaczyła terminu rozprawy, tylko sama, nawet bez protokolanta robiła co chciał na posiedzeniu niejawnym.

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Wszystkie | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Sędzia Iwona Jawor-Piszcz wydaje wyroki na posiedzeniach niejawnych została wyłączona

Na podstawie czego ZUS Oddział w Lublinie przetrzymuje nasze pieniądze?

SKŁADKI PRZEZ ZUS MOGĄ BYĆ PRZETRZYMYWANE NA PODSTAWIE DEKLARACJI PŁATNIKA LUB NA PODSTAWIE DECYZJI OSTATECZNYCH W KTÓRYCH WYMIERZONO WYSOKOŚĆ SKŁADEK!

W naszym przypadku za okres od 2005 roku do początków 2011 roku nie ma deklaracji, nic nam nie wiadomo o decyzjach, w których wymierzono by wysokość składek (art. 48. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Zostały wydane nadal zaskarżone decyzje o odmowie zwrotu nadpłaty składki. Oni nie stwierdzili braku nadpłat składek, oni odmówili zwrotu nadpłat składek.

Naczelnik Ewa Kurnicka z Oddziału ZUS w Lublinie stwierdza w piśmie z dnia 6 marca, że stanowisko ZUS w sprawie zwrotu nadpłaty składki pozostaje aktualne.
A ja tym razem publicznie stawiam pytanie: na podstawie czego przetrzymywane są od lat pieniądze, skoro nie ma deklaracji podatników ani nic nam nie wiadomo o decyzjach ostatecznych w których wymierzono wysokości miesięczne składek? W aktach ZUS znajdujących się w sądach nie ma deklaracji ani decyzji wymiarowych za wskazany okres.

Mataczenie aktami, wręcz fałszowanie akt ZUS płatnika składek opisane w materiale
Cudowne rozmnożenie akt ZUS dotyczy spraw sądowych o zwrot nadpłaty składki.

Urzędnicy dzielnie wspierani przez sędziów tworzyli i nadal tworzą bez podstawy prawnej ogromne ilości kopii dokumentów, z których tworzą kolejne i kolejne tomy tak zwanych akt, które faktycznie są zbiorami bez wartości prawnej kopii papierów, zdarza się niestety, że wymieszanymi z oryginalnymi dokumentami. Tylko od lat wszyscy odpowiedzialni za proceder uchylają się od odpowiedzi na pytanie: na podstawie czego przetrzymywane są pieniądze?
Od lat wszyscy odpowiedzialni za proceder uchylają się od przedłożenia dokumentów, na podstawie których przetrzymywane są pieniądze.

Przypominam, że pieniądze mogą być przetrzymywane zgodnie z art. 48. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na podstawie deklaracji płatnika lub decyzji ostatecznych wymiarowych w których określono wysokość składek za poszczególne miesiące.

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Ubezpieczenia społeczne, Wszystkie | Otagowano , | Możliwość komentowania Na podstawie czego ZUS Oddział w Lublinie przetrzymuje nasze pieniądze? została wyłączona

Cudowne rozmnożenie akt ZUS w czasie, gdy były w dyspozycji Sądu Apelacyjnego w Lublinie

GDZIE SĄ PROKURATORZY I INNI FUNKCJONARIUSZE PAŃSTWA POLSKIEGO ODPOWIEDZIALNI ZA PRZESTRZEGANIE PRAWA?

W naszych sprawach bezkarność urzędników KRUS, ZUS i ogromnej części sędziów orzekających w postępowaniach już dawno przekroczyła wszelkie granice. Tym osobom, które niszczą nas bez ograniczeń od lat między innymi manipulując dokumentami, fałszując akta KRUS i ZUS do zatracenia, okrutne i wrogie mam państwo powierza nadal nasz los. Sytuacja stała się nie do wytrzymania.

To, że ZUS zgodnie z wymogami art. 34 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych gwarantuje kompletność i rzetelność akt sporządzanych do kont ubezpieczonego i płatnika jest bez znaczenia w państwie powszechnego naruszania prawa przez funkcjonariuszy publicznych. Tak samo jak bez znaczenia jest to, że ZUS nie ma podstaw prawnych do sporządzania oddzielnych akt do każdej sprawy, ponieważ ustawa wymaga kompletnych, rzetelnie sporządzonych materiałów źródłowych, papierowych do kont elektronicznych. Większość sędziów lekceważy wymogi prawa w tym zakresie.

Proszę zwrócić uwagę na pismo ZUS Oddział w Lublinie zamieszczone w materiale z sygnaturą akt III AUa 1075/16 z dnia 28-04-2017 roku. W ostatnim akapicie przywołana jest sprawa III Aua 936/15, do której to z dalszej części pisma wynika, były przygotowane wskazane wyżej tomy akt, które są w stanie nieuporządkowanym, ponieważ w takim stanie zdaniem pełnomocnika ZUS zostały zwrócone.

– Zgodnie z jakim prawem na podstawie „nieuporządkowanych” akt sady mogą decydować o naszym życiu i majątku? – Zgodnie z jakim prawem i przez kogo doszło do ingerencji w akta ZUS, gdy były w dyspozycji Sądu Apelacyjnego w Lublinie?

Kolejne zamieszczone pismo (karta 209 akt sądowych III AUa 936/15), potwierdzenie, że dnia 10-06-2016 roku 6 tomów akt ZUS zostało zwrócone przez Sąd Apelacyjny w Lublinie do ZUS Oddział w Lublinie.
To samo pismo, tylko kolejny jego egzemplarz z potwierdzeniem przez ZUS Oddział w Lublinie, że dnia 14-06-2016 roku wpłynęły dokumenty przesłane przez Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Teoretycznie rzecz ujmując na dzień 14-06-2016 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie nie dysponował w sprawie III Aua 936/15 aktami ZUS, które dnia 10-06-2016 roku wraz z prawomocnym wyrokiem zwrócił do organu rentowego.
Zgodnie z polską praktyką, przyzwoleniem politycznym do naruszania prawa, fałszowania dokumentów, w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie były nielegalnie sporządzone kolejne 6 tomów akt ZUS, które zostały wypożyczone Sądowi Okręgowemu w Lublinie (karta 212 akt III Aua 936/15).
Nikt z odpowiednich władz nawet palcem nie kiwnął, by ustalić, kto dopuścił się nielegalnego kopiowania dokumentów bez podstawy prawnej, które faktycznie jest fałszerstwem.
Pełnomocnik ZUS Oddział w Lublinie napisała, że dokumenty są w stanie nieuporządkowanym (te które były nielegalnie kopiowane), czyli nie wiadomo, co w nich powinno być.

Historia pewnego przypadku część III

Takimi metodami pozbawieni zostaliśmy godności, spokoju, poczucia bezpieczeństwa, zdrowia, takimi metodami usiłują ograbić nas z majątku, dorobku życia i nikt z odpowiednich władz nie reaguje.
Sędziowie, którzy uczestniczyli w procederze i podobnych nadal sądzą w naszych sprawach i się mszczą, znęcają się nad nami, a władza wykonawcza karmi nas obietnicami zmian, które następują ale na gorsze.

Barbara Berecka

Zaszufladkowano do kategorii Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Wszystkie | Otagowano | 1 komentarz