Pismo wewnętrzne KRUS?

PRAWO JEST, BO MA BYĆ, A URZĘDNICY NADAL ROBIĄ, CO IM SIĘ TYLKO PODOBA!

Bardzo liczę, że nowy Prezes KRUS zdeklaruje się poprzez czyny czy jest po stronie dobrej zmiany, czy osłaniania gardzenia ludźmi i prawem przez urzędników.
To co robi kadra kierownicza w OR KRUS w Lublinie i PT KRUS w Bychawie poraża. Niżej macie odpowiedź z OR KRUS w Lublinie na nasze wystąpienie między innymi w sprawie korzystnego dla nas stanowiska byłego dyrektora, które to stanowisko w 2006 roku zostało zlekceważone przez byłą kierownik PT KRUS w Bychawie.

skan_2596_1

skan_2597_1

Zamiast załatwić sprawy w trybie administracyjnym zgodnie z sugestią przełożonego, wybrana został próba legalizacji bezprawnych działań poprzez wyroki sądowe.
Robi się coraz bardziej „ciekawie”. Manipulacje aktami KRUS spowodowały, że w wyrokach są wskazywane numery kart akt KRUS, które jak najbardziej są, tyko na części wskazanych kartach przez sędziów są inne dokumenty, niż te o których piszą sędziowie. – Ciekawe, jak Pan Prezes KRUS zareaguje na niedopuszczalną sytuację?
My napisaliśmy Panu prezesowi, jak jest.

Adam Wojciech Sekściński
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PISMO – odpowiedź na pismo 0800-ZU.400.89.2016 z dnia 11-10-2016 roku

Informujemy, że odpowiedzi na nasze pismo zawartej w piśmie KRUS OR w Lublinie 0800-ZU.400.89.2016 z dnia 11-10-2016 roku, podpisanej przez zastępcę dyrektora Karola Marcina Hołówkowskiego zawartych w punkcie 2 (dwa) i 3 (trzy) NIE PRZYJMUJEMY.
Żądamy jednocześnie przerwania niedopuszczalnej, wręcz karygodnej sytuacji w zakresie załatwiania naszych spraw przez urzędników KRUS.

Do obecnej chwili nigdy nie było tak, by zastępca dyrektora oddziału KRUS do spraw świadczeń, wypowiadał się w sprawach dotyczących ubezpieczeń. Zamiast dobrej zmiany, w KRUS Oddział Regionalny w Lublinie jest coraz gorzej.

Dyrektor Oddziału uchyla się od rozmowy z nami, co jest zupełnie niepojęte. Nie sposób doprosić się terminów dyżurów dyrektora, których pełnienia oraz udostępnienie informacji o terminach dyżurów wymaga kodeks postępowania administracyjnego.

Pan dyrektor Hołówkowski wydaje się, że jest w zbyt zażyłych stosunkach z tymi, którzy od lat działają na naszą szkodę.
Zamiast nadzoru nad pracą urzędników, są układy koleżeńskie i jest osłanianie bezprawnych działań. Kompletnie nie działa prawo w zakresie wyłączania pracowników, którzy są stronniczy.

W punkcie dwa omawianego pisma z 11-10-2016 roku pan Hołówkowski popisał się nieznajomością art. 51 Konstytucji i ustawy o ochronie danych osobowych.
Mamy prawo do informacji o prowadzonych wobec nas czynnościach, mamy prawo znać opinie urzędników sporządzone w sposób formalny przez organ administracji, w naszych sprawach.

O dokonywanych przez zastępcę dyrektora Hołówkowskiego manipulacjach w omawianym piśmie, działaniu na naszą szkodę świadczy fakt, że pismo z 30-03-2006 roku, o którego zlekceważenie pytaliśmy, dotyczy również Barbary Bereckiej i braku możliwości wznowienia postępowania od decyzji poprzez którą stwierdzono podleganie ubezpieczeniu, co zastępca dyrektora pomija. W piśmie z 2006 roku wskazane są również błędy w przypadku decyzji wydanej wobec Jerzego Bereckiego.

Pismo jest dowodem na to, że była kierownik PT KRUS w Bychawie w porozumieniu z osobami reprezentującymi Prezesa KRUS przed sądami, działali świadomie na naszą szkodę, było stanowisko dyrektora OR KRUS w Lublinie zmierzające do uporządkowania spraw w trybie administracyjnym, po dostrzeżeniu popełnionych błędów, które przez pracownicę zostało zlekceważone, a obecne kierownictwo OR KRUS w Lublinie i kierownik PT KRUS w Bychawie osłaniają naruszające prawo działania poprzedników.

Sytuacja jest niedopuszczalna, by akceptowane były działania zmierzające do sankcjonowania naruszających prawo działań urzędników poprzez wyroki sądowe.

To co się stało, jest przejawem celowego działania na naszą szkodę, dowodem na nadużywanie drogi sądowej przez urzędników.

W punkcie trzy zastępca dyrektora drwi sobie z nas faktów i prawa.
Jeżeli chodzi o postanowienia z 2006 roku, poprzez które zostały wznowione postępowania od decyzji, to faktycznie wydane były one 22-09-2006 roku. Co nie zmienia faktu, że nie zostały nam doręczone. W korespondencji o której pisze zastępca dyrektora wysłane, a następnie odebrane przez nas były decyzje, które wydane były tego samego dnia co postanowienia.

– Za idiotów uważa nas i wykazuje się brakiem elementarnej wiedzy o sprawie pan Hołówkowski pisząc „Oddział przeprowadził czynności administracyjne i analizę zgromadzonej dokumentacji w wyniku czego wydał decyzje”?
Od osoby zajmującej kierownicze stanowisko mamy prawo wymagać zgodnie z art. 9 KPA właściwego zabezpieczania naszych interesów, rzetelności i kompetencji, używania prawidłowej terminologii.

Zgodnie z ustawą to Prezes KRUS obowiązany jest prowadzić postępowania i wydawać decyzje poprzez upoważnionych pracowników.
Postanowienia dnia 22-09-2006 roku oraz decyzje podpisane zostały przez kierownik PT KRUS w Bychawie, a nie przez jakiś oddział.

Niedopuszczalne jest, by kadra kierownicza w KRUS w czasie rządów ponoć „dobrej zmiany”, wykazywała się takim lekceważeniem wobec zwykłych ludzi (ubezpieczonych) i prawa.
Tak jak była kierownik PT KRUS w Bychawie Ewa Bartnik, tak obecnie między innymi zastępca dyrektora Hołówkowski obowiązani byli i są jako urzędnicy do przestrzegania ustaw, w tym kodeksu postępowania administracyjnego.
W związku z tym, że decyzje wydane zostały w dniu wznowienia postępowań, to bez dalszego zagłębiania się w materiał dowodowy ewidentnie widać, że przez Prezesa KRUS naruszone zostały między innymi art. 7 Konstytucji, art. 10, art. 11, art. 81 kodeksu postępowania administracyjnego.

Przykład dotyka istoty naruszania prawa przez urzędników KRUS, jest dowodem na samowolę urzędniczą. Urzędnicy zrobili z nami, co chcieli i nadal robią, choć sądy wytykały liczne uchybienia, naruszanie prawa przez organ rentowy.

Oprócz innych niezbędnych predyspozycji, sprawności i umiejętności urzędnicy, nie tylko pełniący funkcje kierownicze, powinni umieć logicznie rozumować i wyciągać samodzielnie wnioski, rozumieć czytany tekst oraz obowiązani są być obeznani z prawem.

Zastępca dyrektora Hołówkowski najpierw pisze, że sąd przekazał sprawę organowi rentowemu do ponownego rozpoznania. Po czym uprawia radosną, niedopuszczalną twórczość z punktu widzenia prawa, dosłownie bredzi i swoje wypociny jeszcze podkreśla, że w wyniku ponownego rozpoznania sprawy „KRUS w dniu 23.09.2009 r. wydał decyzje (…) o odmowie wznowienia postępowania”.

Sąd przecież wyraźnie napisał, jakie czynności powinny być przez urzędników wykonane. Na przeprowadzenie których nie ma dowodów. I żadne oszustwa urzędniczo-sędziowskie tego nie zmienią. Wskazany wyżej wyrok nie został wykonany, urzędnicy nie przeprowadzili czynności, których przeprowadzenie nakazał Sąd, tylko odmówili wznowienia postępowania.

Panie Prezesie, niekompetencja Pańskiego podwładnego, który podpisał pismo poraża.
Sprawy nie mogą być dalej załatwiane w oparciu o samowolę urzędniczą. Czyjekolwiek widzi mi się.

Sąd Apelacyjny w Lublinie III Aua 487/09 przekazał do ponownego rozpoznanie toczące się postępowania, wznowione na podstawie postanowień z dnia 22-09-2006 roku. Uchylony został wyrok i poprzedzające go decyzje. Postanowienia na podstawie których toczą się postępowania, zostały.

Art. 105 i art. 151 KPA rozstrzygają w jaki sposób kończone są wznowione postępowanie, niezależnie od tego, co się zastępcy dyrektora wydaje.
Nie ma decyzji od strony merytorycznej załatwiających wznowione postępowania dnia 22-06-2006 roku. Prezes KRUS nie umorzył również postępowań, które toczy się już ponad 10 lat.

Odmowa wznowienia nowego postępowania, to jest zupełnie inna sprawa. Inną sprawą jest, że postępowania sądowe zakończone wyrokami III Aua 1028/10, III Aua 1029/10 zostały przeprowadzone w niedopuszczalny sposób, ale to jest inna sprawa.

Pan obowiązany jest natomiast sprawdzić, numery kart akt KRUS wskazywane w uzasadnieniach do wyroków, różnych wyroków i porównać je z numeracją kart akt KRUS.
My zweryfikowaliśmy informacje zawarte w uzasadnieniu do wyroku VII U 428/10, gdzie na części wskazywanych kart akt KRUS przez sędziego, są inne dokumenty niż wskazuje sędzia.

Nasze akta ubezpieczeniowe KRUS

Sytuacja przy załatwianiu naszych spraw przez KRUS jest nie tylko niedopuszczalna, ale skandaliczna, wymagająca natychmiastowej reakcji z Pana strony.

Barbara Berecka
Jerzy Berecki

Opublikowano Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Wszystkie | Otagowano , , | Skomentuj

Cztery wyroki w jednym!

JAK SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE, LUCYNA STĄSIK-ŻMUDZIAK Z CZTERECH ODWOŁAŃ ZROBIŁA JENO POSTĘPOWANIE SĄDOWE!

Jak podstaw prawnych i stanu faktycznego w związku z wydaniem jednej decyzji jest za mało, by można było manipulować sprawą, to zawsze odwołanie od kilku decyzji można połączyć w jedno postępowanie sądowe i efekt oczekiwany przez sędziego oraz urzędników będzie murowany. – Że co, tak nie można, takiego postępowania nie dopuszcza polskie prawo? Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku, który zamieszczamy z fragmentem uzasadnienia. Prawo obowiązuje przecież tylko maluczkich, a urzędnicy i ogromna część sędziów bezkarnie przecież robi, co im się tylko podoba.

Sąd Apelacyjny w Lublinie można napisać, że prawie stanął na wysokości zadania. Prawie jednak robi znaczną różnicę. Do wydania decyzji pozostawionej w obrocie prawnym, nie ma podstaw prawnych. Wbrew twierdzeniu sędziów, nie było przerwy w ubezpieczeniu.

Jedynym usprawiedliwieniem dla sędziów Sądu Apelacyjnego w Lublinie, którzy badali sprawy po kompleksowym ich oddaleniu przez Lucynę Stąsik-Żmudziak orzekającą w Sądzie Okręgowym w Lublinie, jest to, że po uchyleniu w punkcie I części wyroku oraz dwóch decyzji, których podstawą wydania był rzekomy brak prawa do ubezpieczenia, nakazali urzędnikom KRUS sprawdzić wszystko od początku, dowody ocenić na nowo (str 19 uzasadnienia – zamieszczona w materiale).

– Wiecie jak Prezes KRUS rzekomo wykonał wyrok? Wydane zostały decyzje, w których odmówiono wznowienia postępowania. Do obecnej chwili nie możemy się doprosić, o wykonanie czynności nakazanych przez Sąd w toczącym się postępowaniu.

Nie pomogły interwencje posłów ani wspierających nas stowarzyszeń, ani w KRUS, ni w ministerstwie rolnictwa. Ustawicznie słyszymy tylko NIE! Identycznie załatwiona została zarówno przez Prezesa KRUS jak i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prośba Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. W końcu Polska jest państwem dla specjalnie uprzywilejowanych ludzi pracujących w urzędach i sądach, na których naszym obowiązkiem jest pracować i nie dyskutować, ani domagać się naszych praw.

Odwołanie od decyzji w wyroku z punktu II ponownie została oddalone przez Sąd Okręgowy w Lublinie. Po ponownej apelacji Sąd Apelacyjny w Lublinie ostatecznie samodzielnie rozpoznał sprawę uznając naszą rację. Prezes KRUS zwrócił nam nienależnie pobrane po raz drugi pieniądze.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w uzasadnieniu pokazali, że znają prawo i potrafią się nim posługiwać, jeżeli tylko jest taka wola. „Wpadka” z decyzją ocenianą w punkcie III byłaby bez znaczenia, gdyby urzędnicy wykonali wyrok, wykonaliby czynności nakazane przez Sąd. Gdyby nie było przyzwolenia politycznego do uchylania się przez urzędników KRUS od prowadzenia postępowań administracyjnych zgodnie z wymogami prawa. Gdyby nie było przyzwolenia politycznego do naruszania prawa zwykłych ludzi.

– Gdy widzi się taki wyrok, gdzie sąd drugiej instancji uchyla wyrok sądu pierwszej instancji w części dotyczącej odwołań od trzech decyzji, to czy nie przychodzi wam do głowy, że to jest niedopuszczalna sytuacja, tak z punktu widzenia nastawienia sędziego do odwołujących się, jak i kompetencji merytorycznych sędziego?

– Czy powinno być tak, że zwykli obywatele, którzy po zamieszczonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie sądząc, radzą sobie samodzielnie z tak ogromną niekompetencją urzędników KRUS i sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie, powinni być niszczeni niezależnie od tego, kto rządzi Polską? – Czy rządzący Polską nie powinni szanować zwykłych ludzi i dbać o jakość obsługi obywateli przez funkcjonariuszy publicznych?

Przeciwko bezprawiu

– Wiecie, że sędzia Lucyna Stąsik-Żmudziak rozpoznawała kolejną sprawę w oparciu o kopię bez wartości papierów zamiast akt ZUS. Dnia drugiego maja 2014 roku w dniu wolnym za dzień ustawowo wolny od pracy, gdy sąd zamknięty był na cztery spusty, nam rzekomo minął termin na złożenie zażalenia. Bo mogliśmy zażalenie wysłać pocztą, choć dostępu do akt nie było, gdy sędziowie korzystali z dnia wolnego, za dzień ustawowo wolny od pracy. Taka tu jest równość. Kompletnie brak dyskryminacji.

Barbara Berecka

Opublikowano Sprawiedliwość po polsku, Wszystkie | Otagowano , , | 1 komentarz

Sędzia Maria Kaczmarek, sędziowie drugiej instancji i my bezrozumne, niegodne szacunku istoty

SĄD APELACYJNY W LUBLINIE STWIERDZIŁ, ŻE NIEDOPUSZCZALNE JEST STANOWISKO, ŻE DECYZJA O PODLEGANIU UBEZPIECZENIU NIE RODZI POWAGI RZECZY OSĄDZONEJ W STOSUNKU DO DECYZJI O USTANIU UBEZPIECZENIU

– Dlaczego Maria Kaczmarek w bardzo krótkim czasie dostała do rozpoznania pięć (5) naszych odwołań? W sporze z Prezesem KRUS (3) i ZUS Oddział w Lublinie (2)? – Dlaczego pominięty został art. 83 a. 2 a następnie 83 a. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych? – Dlaczego sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji sędzia Kaczmarek mogła rozpoznać w kilka miesięcy, a o zwrot pieniędzy jedna trwała pięć lat w Sądzie Okręgowym w Lublinie, a druga twa już szósty rok? Zamieszczamy jeden z wyroków. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Na liście sędziów w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie jest Andrzej Kaczmarek.

Ha, ha, ha… Zgodnie ze standardami demokratycznego państwa prawa sędzia bezstronny jest jeden raz. Kolejny raz sędzia ma już jakiś stosunek do strony i nie powinien orzekać.

– Dlaczego, dlaczego, dlaczego…? Wszystko odbywało i odbywa się zgodnie ze standardami państwa bezprawia. Mieliśmy wszystko przegrać i wszystko było organizowane oraz wykonywane tak, by cel został osiągnięty.

Nawet już nie wiadomo czy śmiać się czy płakać, śmiech będzie oczywiście przez ogromne łzy. Sąd Apelacyjny w Lublinie za prawidłowy uznał wyrok sędzi Kaczmarek w sprawie usunięcia z obrotu prawnego decyzji, gdzie sędzia uznała, że decyzja została uchylona, choć decyzji uchylającej wskazaną nie ma. Urzędnicy KRUS wpisali jedynie do uzasadnienia w jednej z decyzji, cytuję: „Zgodnie z art. 83 a.2 ustawy z dnia 13.10,1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. …) decyzja z dnia (…) zostaje uchylona”.
No tak, urzędnicy wpisali „omyłkowo” w uzasadnieniu do innej decyzji to, co powinno być rozstrzygnięte poprzez decyzję, a ja się czepiam o takie szczegóły w państwie totalnego bezprawia, gdzie złośliwość oraz brak kompetencji wśród funkcjonariuszy publicznych jest dość powszechny i nikogo już nie dziwi.

Oni się „pomylili”, a ja zdecydowanie za dużo czytałam. W sumie po co mi znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, albo zgodnych z prawem uzasadnień do wyroków Sądu Apelacyjnego w Lublinie? To, że ocenie sądu podlega rozstrzygnięcie zawarte w decyzji, to jest przecież pikuś, a może nawet pan Pikuś. W teoretycznym państwie bezprawia prawo stanowi się po to, by maluczkich było czym nękać. Funkcjonariusze publiczni, w tym sędziowie i urzędnicy, to jest zupełnie inna sprawa. Większość z nich bezkarnie, może robić, co im się tylko podoba.

Gdybym tyle nie czytała, to bym była spokojniejsza. Nie zdawałabym nawet sobie sprawy, jak nas bez skrupułów usiłują zniszczyć. Im człowiek ma mniejszą świadomość, tym łatwiej przypuszczam, znosi to wszystko, nie w pełni zdając sobie sprawę z tego, co robią z nim np. sędziowie. Podczas gdy my mamy świadomość nie tylko tego, że nie szanują nas, działają na naszą szkodę, to jeszcze zdajemy sobie sprawę, że traktują nas jak bezrozumne istoty, np. przywołują sprzeczne ze sobą orzeczenia Sądu Najwyższego, bez bodaj odrobiny wstydu przyznają się do tego, że naruszają ustawy, nie dopełniają obowiązku prawidłowej kontroli decyzji, a w konsekwencji legalizują samowolę urzędniczą w KRUS i ZUS.

Słuchajcie, nie może być zgody na gardzenie ludźmi i prawem. Nie może być zgody na legalizowanie przez sędziów naruszających prawo działań urzędników. Dlatego pokazujemy jak jest. Jednocześnie zanalizuję uzasadnienie do zamieszczonego wyroku, który został utrzymany w mocy przez Sąd Apelacyjny w Lublinie, który NIE ZGODZIŁ SIĘ z sądem pierwszej instancji, że decyzja w której stwierdzono podleganie ubezpieczeniu, nie rodzi skutków ostateczności wobec decyzji w przedmiocie ustania ubezpieczenia. Stanowisko sądu pierwszej instancji zostało uznane za NIEDOPUSZCZALNE.

Sytuacja jest kuriozalna. Sąd Apelacyjny w Lublinie faktycznie przyznał, że doszło do naruszenia prawa w sytuacji, gdy podleganie ubezpieczeniu w KRUS rozstrzygnięte jest decyzją ostateczną, ale są jakieś ważniejsze interesy niż prawo moje i naszej rodziny. We wcześniejszych decyzjach pominięto art. 83 a. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Tym razem mimo art. 83 a. 3 tej samej ustawy i braku podstaw do samodzielnego wydania przez Prezesa KRUS niekorzystnej decyzji, naruszające prawo działanie urzędników zostało zalegalizowane przez sędziów.

W mojej sprawie stanowisko Prezesa KRUS, które identyczne jest z tym, które zaprezentowała sędzia Kaczmarek, jest wadliwe, ale co szkodzi, by bezkarni urzędnicy trzymali się go kurczowo za przyzwoleniem sędziów?

Na pierwszej stronie uzasadnienia zamieszczonego w materiale wyroku wydanego przez Marię Kaczmarek, jest informacja o sprawie. Ciekawie robi się na drugiej stronie, gdzie „Sąd ustalił i zważył co następuje”.

Początek ustaleń sędzi jest wręcz idealny, tak samo jak przywołanie uchwały Sądu Najwyższego I UZP 3/10 z dnia 23 marca 2011 roku wydanej w składzie 7 sędziów, której nadano moc zasady prawnej. Czyli mamy zgodne z prawem, bardzo aktualne na dzień wydania wyroku i nadal stanowisko Sądu Najwyższego, którego zadaniem jest ujednolicenie orzecznictwa.

Zgodnie z uchwałą, która ma moc zasady prawnej, cytuję słowa Sądu Najwyższego:„Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (organu rentowego) wydanej na podstawie art. 83 a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. …)w przedmiocie nieważności decyzji przysługuje odwołanie do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych; i postanowił nadać jej moc zasady prawnej”.

– Co oznacza takie stanowisko? Dokładnie to, że sądy przy odwołaniach od decyzji ZUS (Prezesa KRUS) obowiązane są badać również wady decyzji wymienione w art. 156. § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Co Sąd Najwyższy wyjaśnił dość szczegółowo stwierdzając: „Sąd rozpoznając odwołanie na zasadach procesu cywilnego uzyskuje wyjaśnienie przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego przesłanek „stwierdzenia nieważności decyzji” (art. 156 § 1 KPA). Jeżeli one zachodzą, np. decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie, albo wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, to znaczy, że stwierdzone tą decyzją prawo lub zobowiązanie jest inne od stwierdzonego i dlatego wadliwe stwierdzenie podlega „unieważnieniu”. Chociaż bezpośrednim przedmiotem postępowania jest wadliwa decyzja Zakładu, to nie sposób rozpoznać tego przedmiotu bez także bezpośredniego wglądu w stosunek prawny ubezpieczenia społecznego, w jego treść. Okazuje się zatem, że zasada „przeniesienia” sprawy na etap sądowy na skutek „zwykłego odwołania” (od decyzji o bezpośrednim przedmiocie co do prawa lub zobowiązania) działa tak samo i w tym wypadku. Z tego punktu widzenia zasada wyjaśnienia sprawy przez Sąd ubezpieczeń społecznych, wyjaśnienia jej istoty dotyczącej prawa, zobowiązania albo roszczenia strony znajduje właściwe zwieńczenie w kompetencji tego sądu do oddalenia odwołania, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia (art. 477 14 § 1 KPC) albo zmiany zaskarżonej decyzji w całości lub części i orzeczenia co do istoty sprawy (art. 477 14 § 2 KPC)” – tak orzekł Sąd Najwyższy, na co jest podstawa prawna między innymi w art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 180. § 1 i art. 181 KPA.

Tak z prawa jak i wyjaśnień Sądu Najwyższego wynika jednoznacznie, że sądy ubezpieczeń społecznych obowiązane są badać zastosowanie prawa materialnego jak i proceduralnego.

Dalej w wyroku VII U 428/12 sędzia nie sposób zrozumieć w jakim celu przypomina o uchylonej decyzji z 1997 roku, której nie ma? Co ciekawe, według Marii Kaczmarek dwie różne decyzje znajdują się na tej samej karcie (46) akt ubezpieczeniowych?
– Zwykła pomyłka pisarska z numerem karty? Tylko nie można zapominać, że to jest wyrok, gdzie wszystko powinno być sprawdzone skrupulatnie, bo sędziowie decydują o jakości i poziomie życia zwykłych ludzi.

Decyzja z 17-10-1997 roku jest ostateczna. – Czy Prezes KRUS mógł sobie ot tak w sytuacji, gdy jest decyzja ostateczna wydać nową decyzję nie odnoszącą się do decyzji ostatecznej w 2004 roku i kolejną w 2005 roku? Zgodnie z regulacją art. 83 a. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 16. § 1 KPA – NIE. Prawo w Polsce jest jednak tylko po to, by przestrzegali je zwykli obywatele. Elita typu sędziowie i urzędnicy, to jest zupełnie inna sprawa.
Urzędnicy i sędziowie, jako obywatele na specjalnych prawach, mają w Polsce nie pisane, ale niestety faktyczne uprawnienia władzy ustawodawczej, co skutkuje tym, że ustalają sobie prawa i sposoby działania, z których ich nikt nie rozlicza. Takie tam teoretyczne państwo, gdzie zwykły obywatel jest bez szans w zetknięciu z funkcjonariuszami publicznymi, którzy sami ustalają sobie sposoby działania, według których postępują. Tu samowolne działania urzędników, legalizują niektórzy sędziowie, co nikogo już nie dziwi.

Dalej w uzasadnieniu do zamieszczonego wyroku jest informacja, że decyzją z dnia 03-11-2005 roku uchylona została decyzja z 21-12-2004 roku. A ja twierdzę, że to jest zwykły przekręt urzędniczo-sędziowski. W rozstrzygnięci do wskazanej decyzji nie ma, że poprzez decyzje uchyla się jakąkolwiek decyzję. Do … tak urzędnicy jak i sędziowie powinni znać podstawy prawne, co powinno być w decyzji.
Rozstrzygnięcie decyzji z 03-11-2005 roku, którego nie można mylić z uzasadnieniem, brzmi, cytuję:

„Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. …) oraz art. 2 ustawy z dnia 12.09.1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. …) stwierdza się ustanie ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie:
I. Ubezpieczenia wypadkowo, chorobowo, macierzyńskiego dla:
1. (…) od dnia 1998.01.01 do nadal.
II. Ubezpieczenia emerytalno rentowego dla:
1. (…) od dnia 1998.01.01 do nadal” – koniec cytatu.

– GDZIE TU JEST TO RZEKOME UCHYLENIE decyzji z 21-12-2005 roku?
No tak, pomylili się i w uzasadnieniu wspomnieli, że uchylają, a sędziowie przecież nie muszą wiedzieć, że mają obowiązek oceniać rozstrzygnięcie zawarte w decyzji, a nie uzasadnienie do decyzji.

Sąd Apelacyjny w Lublinie w kompromitującym go wyroku III Aua 1535/06 zatwierdził działania urzędników oraz sądu pierwszej instancji. Ale to jest odrębny wątek sprawy.
Tak jak pisze sędzia w uzasadnieniu do cytowanego wyroku w 2011 roku zażądaliśmy stwierdzenia nieważności decyzji z 03-11-2016 roku, która wydana została jako druga w sprawie rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną (art. 156. § 1. 3) KPA).

Ponieważ wskazana decyzja była oceniana przez sąd, to na podstawie art. 83 a. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Prezes KRUS mógł wydać korzystną dla nas decyzję lub obowiązany był złożyć wniosek do sądu o wznowienie postępowania.
Prezes KRUS przekroczył swoje uprawnienia, wydał niekorzystną decyzję, którą zalegalizowali sędziowie, choć wręcz z automatu sędziowie obowiązani byli podjąć działania dyscyplinujące urzędników, którzy naruszyli prawo.

– Dlaczego, jak pisze sędzia, Prezes KRUS przy odmowie wszczęcia postępowania zastosował art. 83 a. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdy były wyroki sądowe i jedynie możliwe było zastosowanie art. 83 a. 3 ustawy o s.u.s.?

Stało się tak, ponieważ urzędnicy korzystali z braku faktycznego nadzoru, niepisanego prawa do samowoli, którą bardzo dzielnie od lat osłania część sędziów.
Mimo wyraźnych zapisów prawa (art. 180. § 1 i art. 181 KPA, art. 83 a. 2 i art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 52. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników), tak po stronie urzędników organów rentowych, jak i sporej części sędziów, nie ma woli do stosowania prawa proceduralnego, w tym kodeksu postępowania administracyjnego. Samowola urzędniczo-sędziowska jest ponad wszystkim.

Dalej sędzia Maria Kaczmarek uznała, że odwołania nie są zasadne i zabrała się za rozważania prawne, a mnie w zasadzie brakuje słów, by w odpowiedni sposób wyrazić oburzenie.
Ta kobieta zarabiająca ogromne pieniądze, jak na polskie warunki, nie szanuje nas, krzywdzi nas i robi jeszcze z nas bezrozumne istoty, którym można przedstawiać argumentację za oraz przeciw.

Na poparcie każdego stanowiska oczywiście jakiś wyrok choćby Sądu Najwyższego się znajdzie. Przecież nikogo nie dziwi, że orzekają od lat tak, jak im się podoba.
Podstawy prawnej do wywodów brak, mimo wymogów art. 7 Konstytucji „Organy władzy działają na podstawie i w granicach prawa”. Sędzia sankcjonując samowolę urzędników KRUS, nadaje jednocześnie sobie prawo do samowoli, z której korzysta bez ograniczeń, nie wskazując podstawy prawnej do swoich wywodów.

Art. 177 Konstytucji, który rozstrzyga, że sądy powszechne wydają rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach, NIE DZIAŁA! Zdaniem sędzi oni mają obowiązek badania tylko zastosowania prawa materialnego, choć ustawa zasadnicza gwarantuje badanie wszystkich spraw. – Naruszanie przepisów postępowania administracyjnego większości sędziów nie interesuje? Z naruszeniem ustaw, chcieli to się wyłączyli od kontrolowania części poczynań urzędników, przyzwalając na działania samowolne, naruszające ustawy. Tak wygląda ten niby korzystniejszy sposób kontroli decyzji administracyjnych przez sąd cywilny. Nie tylko my wyjemy z bezsilności. Wyją tysiące, a nawet miliony Polaków lekceważonych przez urzędników i sędziów, a bezprawie w KRUS i ZUS szaleje.

Wywody sędzi pozostają w sprzeczności z ustawami (art. 180. § 1 i art. 181 KPA, art. 83 a. 2 i art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 52. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz wskazaną na początku uchwałą I UZP 3/10 Sądu Najwyższego, której nadano moc zasady prawnej, której zadaniem było ujednolicenie orzecznictwa.
Prawo prawem, wykładnie prawa wykładniami, a praktyka sobie.

Zastosowanie art. 83 a. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdy jest sytuacja, która wymaga zastosowania art. 83 a. 3 tej samej ustawy, świadczy o manipulowaniu w biały dzień, na naszych oczach, śmiejąc się nam w twarz. A nawet bardzie odpowiednim stwierdzenie będzie: plując nam w twarz.

Co do dalszych wywodów sędzi Kaczmarek (strony 5-6) odnośnie decyzji z dnia 03-11-2005 roku oraz rzekomym braku skutków ostateczności decyzji o podleganiu ubezpieczeniu w stosunku do decyzji o ustaniu ubezpieczenia, to wywody zostały podważone, uznane zostały za NIEDOPUSZCZALNE przez Sąd Apelacyjny w Lublinie.

To jest sedno problemu w mojej sprawie. Sytuacja jest niedopuszczalna zgodnie nie tylko z naszym stanowiskiem, ale również stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie i trwa od lat, ponieważ w Polsce jest przyzwolenie do bezprawia czynionego przez urzędników i sędziów. Jest decyzja ostateczna rozstrzygająca sprawę, oni wydają nową, nie odnoszącą się do obowiązującej i naruszając prawo robią z człowiekiem i jego rodziną to, co im się tylko podoba.

Po przedstawieniu stanowiska zakwestionowanego przez sąd drugiej instancji, sędzia Maria Kaczmarek dalej pisze (6 strona), cytuję: „Niewątpliwie dokument ten został zredagowany niefortunnie, gdyż rozstrzygnięcie w tej części zostało omyłkowo zawarte w uzasadnieniu, a nie sentencji decyzji, tym nie mniej intencja organu rentowego w kontekście rozstrzygnięcia pozostaje ewidentna” – napisała sędzia Maria Kaczmarek. Jasiu koniecznie wężykiem.
– Co to jest, jak nie osłanianie bezprawnych działań urzędników? Decyzji uchylającej decyzję z 21-12-2004 roku faktycznie nie ma, a sędziowie uznają, że jest. – Tak po prostu jest w polskich sądach?

Podsumowanie do wyroku jest „piękne”. Pozwólcie, że podzielę się z Wami, jak ja je rozumiem.
Zwykli obywatele, tacy jak odwołujący się są faktycznie pozbawieni praw w Polsce. Konstytucja, kodeks postępowania administracyjnego są, bo mają być. Przyzwolenie do naruszania prawa, samowoli urzędniczej jest najważniejsze.
By przegonić wyjątkowo nie zasługujących na szacunek, pozbawionych praw, upierdliwych, dociekliwych odwołujących się, nie ma siły, trzeba zamilczeć art. 83 a. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zastosować art. 83 a. 2 tej samej ustawy.

Urzędnicy KRUS jak bogowie, nawet sędziowie im sprzyjają

Że co, jest wyrok i zastosowanie ustępu 2 jest z góry skazane na przegraną w sprawie? Ale przecież tak urzędnikom jak i sędziom dokładnie o to chodziło, byśmy zostali przegonieni, by rozstrzygnięcie było dla nas niekorzystne.

Barbara Berecka

Opublikowano Sprawiedliwość po polsku, Wszystkie | Otagowano , , , | Skomentuj

Bądźcie naszą publicznością

img_1670_1NIE ZABIJĄ NAS WSZYSTKICH, MUSIMY WSPÓLNYMI SIŁAMI DOPROWADZIĆ DO SYTUACJI, ŻE POJAWIENIE SIĘ PRZEDSTAWICIELI STOWARZYSZEŃ, BĘDZIE MOBILIZOWAŁO SĘDZIÓW DO SZANOWANIA LUDZI I PRAWA, ŚWIADCZENIA PRACY NA WYŻSZYM POZIOMIE

Barbara Berecka, Pełnomocnik (…), Prezesa Stowarzyszenia ISKRA 2015

III Aua 236/16

Płatnik składek: (…)
NIP (…), Regon (…)
Pozwany: ZUS Oddział w Lublinie Sąd Apelacyjny w Lublinie
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

PISMO W SPRAWIE uchybień organu rentowego oraz sądu pierwszej instancji

Popieram apelację i zwracam uwagę, że decyzja, której stwierdzenia nieważności domagał się płatnik w niniejszym postępowaniu, jest wykonana, pieniądze przetrzymywane są z naruszeniem art. 130 KPA.
Taki stan rzeczy trwa już szósty rok za wiedzą sędziów.

Żądam faktycznego stania Sądu na straży praworządności, równego traktowania stron, nie przeciągania postępowań ponad terminy ustalone w ustawach. Zaprzestania odgrywania teatrów w trakcie postępowań sądowych, zamiast niezwłocznego zwrócenia uwagi organowi rentowemu na naruszanie prawa, gdy ewidentnym jest, jak w badanej sprawie, że ZUS zamiast załatwić sprawę nadpłaty składki na podstawie art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która odsyła z kolei do ustawy ordynacja podatkowa, ZUS skierował sprawę na niewłaściwe tory postępowania i manipulował sprawą, uznając ją za sprawę z zakresu ubezpieczeń społecznych, choć nie spełnia wymogów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie rozstrzygnięcia, co należy rozumieć pod pojęciem spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Odwołanie od decyzji z 18-05-2011 roku na podstawie której przetrzymywane są pieniądze, nie spełnia wymogu konieczności podpisania odwołania przez ubezpieczonego, którym nie jest przedsiębiorca, który jest innym podmiotem prawa niż osoba fizyczna, którą można objąć ubezpieczeniem.

ZUS Oddział w Lublinie od sędzi Marii Kaczmarek dostał czas. Sędzia Kaczmarek, która rozpoznawała 5 lat odwołanie od decyzji z 2011 roku VII U 531/12 (III Aua 1075/16), której stwierdzenia nieważności domaga się płatnik w niniejszym postępowaniu, podarowała organowi rentowemu czas na stworzenie dokumentów do zatrzymania pieniędzy, ale przedstawiciele ZUS zostali zachęceni przez sędzię Marię Kaczmarek do podjęcia czynności w celu objęcia ubezpieczeniem w ZUS Jerzego Bereckiego. Dowodami potwierdzającymi twierdzenie są zarządzenie sędziego znajdujące się w aktach sądowych VII U 531/12 (III Aua 1075/16), dowody na potwierdzenie stanowiska są również w w aktach ZUS.

Wersje akt ZUS dosłownie zmieniają się jak w kalejdoskopie, co dzieje się za wiedzą i akceptacją sędziów. To jest wręcz nieprawdopodobne, że na podstawie czegoś takiego, jak te, w sposób swobodny manipulowane papiery orzekają sądy. Niestety dnia 10-10-2016 roku nie było w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie akt ZUS, na podstawie których będzie orzekał Sąd. Co praktycznie uniemożliwia przygotowani się do rozprawy, która nie może być tylko odegraniem teatru na zasadzie, że strona apelująca wnosi o uwzględnienia apelacji, a druga o jej oddalenie, podczas gdy dokumenty leżące na sędziowskim stole leżą, bo mają leżeć.
Najwyższy czas jest ku temu, by przed sądem drugiej instancji można było odnieść się do zgromadzonych w sprawie dokumentów nie tylko na piśmie, ale bezpośrednio na rozprawie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Danuta Dadej-Więsyk, która wydała wyrok w skarżonym postępowaniu, która prowadzi kolejną sprawę zainteresowanego nie zadbała, by akta ZUS zostały zwrócone w terminie do Sądu Apelacyjnego, który upłynął 27-09-2016 roku.

W Sądzie Okręgowym widziałam taką wersję akt ZUS, gdzie w tomie oznaczonym III, który wbrew wymogom prawa, nie jest oznaczony ani numerem NIP ani PESEL, co pozostaje w sprzeczności z wymogami art. 33. 1. 1) i 2) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, że na karcie 30 było pismo z sądu (VII U 531/12- spór ZUS z płatnikiem), z którego wynika zainteresowanie sędzi objęciem Jerzego Bereckiego ubezpieczeniem.
Za coś takiego, za sugerowanie podjęcia czynności przez jedną ze stron wobec drugiej i to zdecydowanie słabszej, by całkowicie zmienić faktyczny stan rzeczy w toczącej się sprawie prowadzonej przez sędziego, sędziowie powinni być wydalani z zawodu, a nie wokół pieniędzy Jerzego Bereckiego prowadzone są w ZUS i sądach niedopuszczalne działania.
Karta 31 akt ZUS świadczy o zainteresowaniu się sugestią sędzi przez pracowników ZUS.
Karta 32 akt ZUS-pismo procesowe ZUS(do sprawy VII U 531/12).
Karta 33 podjęcie czynności przez ZUS.
CO TO BYŁO, JAK NIE STRONNICZOŚĆ SĘDZIEGO, DZIAŁANIE NA SZKODĘ PŁATNIKA SKŁADEK, PODJĘCIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH UPRAWNIENIA SĘDZIEGO?
Wynik postępowania sądowego, po podjęciu sprawy przez ZUS był oczywisty w sytuacji, gdy sędzia zasugerował podjęcie czynności. Gdy podjęte zostały czynności w celu stwierdzenia nieważności decyzji obejmującej ubezpieczeniem, to odwołanie zginęło w Sądzie Okręgowym w Lublinie (VII U 199), a pracownicy ZUS czuja się coraz bardziej bezkarni i naliczają kolejne pieniądze. Generowane należności po dniu złożenia wniosku o zwrot pieniędzy, NIE SĄ ROZSTRZYGNIĘTE PRAWOMOCNIE.

Skargi na przewlekłość w sprawie VII U 531/12 były odrzucane przez Sąd Apelacyjny w Lublinie na co dowód znajduje się w aktach sprawy, które aktualnie są w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Sędziowie zadrwili sobie sami z siebie, z logiki i poprawnego rozumowania i to w sposób rażący, uznając, że wszystko jest w porządku w zakresie tempa działania w sprawie VII U 531/12 w sytuacji, gdy KPC wymaga rozpoznania sprawy w dwa tygodnie. To była jednocześnie drwina z praw przedsiębiorcy do rozpoznania sprawy w dwa tygodnie lub niewiele dłuższym okresie.
Z której strony nie podejść, to tak po stronie sędziów, których łączą niedopuszczalne relacje z przedstawicielami ZUS, jak i po stronie przedstawicieli ZUS uporczywie w stosunku do Jerzego Bereckiego jest wszystko na NIE.

Przedstawiciele ZUS bardzo swobodnie manipulują sobie kodeksem postępowania administracyjnego w zakresie wszczęcia postępowania, gdy jest sprawa nie rozstrzygnięta decyzją, wznowieniem postępowania oraz wszczęciem postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

TYMCZASEM W SPRAWIE BADANEJ JEST TAK, ŻE WNIOSEK Z KWIETNIA 2011 ROKU O ZWROT NADPŁATY SKŁADKI NIE JEST ZAŁATWIONY. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z 2011 roku złożony na rozprawie w sprawie VII U 531./12 mógł być rozpoznany przez Sąd Okręgowy w Lublinie lub przez ZUS, przy czym konieczne było zwrócenie uwagi, że złożony został w trakcie rozpoznawania sprawy nie załatwionej ostatecznie.
Sądy powszechne na podstawie art. 181 KPA w związku z art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązane są badać prawidłowość podjętych czynności oraz decyzji pod względem zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego, co wynika wprost ze wskazanego wyżej prawa. To bardzo jasno wyjaśnił Sad Najwyższy z dnia 23 marca 2011 roku, której nadano moc zasady prawnej.
Konieczność badania wszystkich aspektów spraw przez sądy cywilne wynika wprost z art. 177 Konstytucji.
To, co się dzieje w sprawach Jerzego Bereckiego jako osoby fizycznej, która podlega ubezpieczeniu oraz przedsiębiorcy (dwa podmioty prawa), to jest wręcz festiwal pogardy dla podmiotów prawa: ubezpieczonego i przedsiębiorcy. Sędziowie nie dopełniają obowiązku badania prawidłowości postępowania na etapie administracyjnym, nie weryfikują zgodności wydanej decyzji z wymogami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie oznaczenia stron (NIP i regon dla przedsiębiorcy, a pesel dla ubezpieczonego).

Problem występuje w skarżonej decyzji skarżonym wyroku.

Gdy zainteresowany zażądał ponownie od ZUS zwrotu pieniędzy, to wydana została kolejna niekorzystna decyzja. Sąd Okręgowy w Lublinie stanął po stronie przedsiębiorcy, po czym Sąd Apelacyjny w Lublinie zwyczajnie skompromitował się w postępowaniu III Aua 936/15, gdzie doszło do cudownego i udokumentowanego rozmnożenia akt ZUS na potrzeby sędzi Marii Kaczmarek, która wyrok VII U 531/12 wydała bez podstawowego dowodu w sprawie.
Karty akt sądowych III Aua 936/15:
– 209-zwrot akt do ZUS, pismo z dnia 10-06-2016 roku z adnotacją, że wysłane tego samego dnia,
– 212- pismo z dnia 14-06-2016 roku, wypożyczenie przez Sąd Apelacyjny w Lublinie 6 tomów akt ZUS Sądowi Okręgowemu w Lublinie.

Sąd Apelacyjny w Lublinie zamknął sprawę i ODDAŁ AKTA ZUS I JEDNOCZEŚNIE DYSPONOWAŁ ODDANYMI PAPIERAMI?

Sprawdzałam. Do ZUS papiery z Sądu wpłynęły 14-06-2016 roku, do Sądu Okręgowego dotarło inne 6 tomów akt. Z DOKUMENTÓW WYNIKA, ŻE DOSZŁO DO CUDOWNEGO ROZMNOŻENIA AKT ZUS.
W demokratycznym państwie prawa w tak oczywistej sytuacji natychmiast wkroczyłby prokurator. A w Polsce sytuacja jeszcze bardziej rozzuchwaliła przedstawicieli ZUS Oddział w Lublinie. W poczuciu totalnej bezkarności podjęli szereg czynności w celu stwierdzenia rzekomego długu. Przed nami kolejne batalie sądowe, które nie mogą odbywać się przed nie godnymi zaufania, ośmieszającymi samych siebie sędziami, którzy całkowicie podważają sens istnienia państwa, w którym dochodzi do opisanych procederów.

Kilka dni temu publicznie zadałam pytanie, w związku z ponadprzeciętnym nawet jak na polskie warunki pobłażaniem dla sędzi Sądu Okręgowego w Lublinie Marii Kaczmarek, która bardzo zaszkodziła Jerzemu Bereckiemu i jego rodzinie w sporach z KRUS. Jej wyroki okazały się praktycznie nie do uchylenia.
Po publikacji w sieci zwrócono mi uwagę, bym zerknęła sobie na listę sędziów II Wydziału Karnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, gdzie znalazłam na liście sędziego Andrzeja Kaczmarka.

Wieje dosłownie grozą. Prawa zwykłych ludzi nie są praktycznie zabezpieczone, gdy sędziowie i urzędnicy robią, co im się podoba między innymi z dokumentami ZUS, a w konsekwencji z ludźmi i ich rodzinami.

Możecie Państwo nadal sprowadzać sądzenie poniżej wszelkich poziomów, tylko po co? Zainteresowany oczekuje, że podjęta zostanie próba wyciągać Wydział i Sąd z tej niedopuszczalnej sytuacji w jakiej tkwi. Płatnik nie ma innego wyjścia, jak upomnieć się o swoje prawa w sądzie, tylko sprawę zbadać powinni sędziowie, którzy nie wyrokowali jeszcze w sprawach zainteresowanego, na których nie będą mieli wpływu sędziowie, którzy do tej pory szkodzili zainteresowanemu i jego rodzinie.

Uchybienia tak organu rentowego, jak i sędzi pierwszej instancji porażają:

I. Akta ZUS są w stanie rozproszonym, nikt nie ma prawa w oparciu o nie orzekać!

II. Decyzja z maja 2011 roku, której stwierdzenia nieważności domagał się płatnik składek Jerzy Berecki, czego odmówił ZUS w skarżonej decyzji, wydana została z naruszeniem art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Nadpłata składki rozliczna jest w związku z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy ordynacja podatkowa.
Tak skarżony wyrok jak i poprzedzająca go decyzja, doskonale wpisują się w przyzwolenie polityczne do bezprawia w organach rentowych i sądach, które musi być niezwłocznie przerwane.

III. Skarżona decyzja nie spełnia wymogu art. 35. 1. 2) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie ma w niej wyraźnie wskazanego i oznaczonego poprzez numery NIP i regon płatnika składek, który faktycznie jest stroną w sprawie.
To skutkuje jednocześnie naruszeniem art. 107. § 1 KPA, ponieważ strony nie są oznaczone prawidłowo. Posługiwanie się imieniem i nazwiskiem jest faktycznie przejawem mataczenia sprawami, w sytuacji gdy zainteresowany może reprezentować dwa podmioty prawa. Nikt nie może podstępnie wykorzystywać niczyich podpisów. Zainteresowany w odwołaniu podpisał się w imieniu swojej firmy.

Brak na odwołaniu podpisu ubezpieczonego powoduje, że odwołanie nie spełnia wymogu art. 477 10. § 1 KPC.
Przedstawiciele ZUS oraz sędzia zamiast rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, kręcili i kombinowali w sprawach tak ogromnej wagi dla życia zainteresowanego oraz funkcjonowania jego firmy.
Możliwe było podjęcie czynności przez ZUS, mimo toczącego się postępowania sądowego, by przerwana została naruszająca ustawy sytuacja, przetrzymywania pieniędzy przez ZUS oraz przeciągania do granic absurdu badania odwołania VII U 531/12, którego zadaniem było ocena decyzji z 2011 roku, do wydania której nie miał podstaw prawnych ZUS, w związku z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

IV. Sąd nie tylko nie ustalił w oparciu o które ustawy rozliczana jest nadpłata składki, ale wprowadza w błąd w uzasadnieniu do wyroku twierdząc, że „sprawa której przedmiotem jest żądanie zwrotu nadpłaconych składek jest bez wątpienia indywidualną sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych wynikającą z ustawy systemowej”. Twierdzenie sędziego jest niedopuszczane. Jakie sprawy uznawane są, jako sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych reguluje art. 476. §2 i § 3 kodeksu postępowania cywilnego.

V. Sędzia błędnie ustaliła stronę postępowania, uznając, że jest nią ubezpieczony. W uzasadnieniu do wyroku jest stwierdzenie: „pełnomocnik ubezpieczonego”, które nie zostało sprostowane. Faktycznie w sporze o pieniądze Jerzy Berecki występuje tylko jako płatnik składki w imieniu swojej firmy.
Osoba fizyczna, która może podlegać ubezpieczeniu społecznemu jest innym podmiotem prawa niż przedsiębiorca-tego typu wiedzę powinni mieć sędziowie nawet sądów rejonowych w przysłowiowym jednym palcu. Co wiąże się między innymi z koniecznością zwrócenia uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych, do której odsyła ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wniosek ZUS został przekazany ze sprawy VII U 531/12, gdzie stroną jest tylko płatnik składki.
W sprawie VII U 531/12, sędzia faktycznie wydzieliła z postępowania oceny skarżonej decyzji część dotyczącą zastosowania w niej prawa proceduralnego, wad decyzji administracyjnej wskazanych w art. 156. § 1 KPA.
Decyzja z 2011 roku dotycząca odmowy zwrotu nadpłaty składki zgodnie z art. 156. § 1. 2) KPA wydana została z rażącym naruszeniem prawa w oparciu o art. 83. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń, choć powinien być zastosowany art. 31 ustawy systemowej. W decyzji nie wskazano w sposób wymagany przez ustawę strony.

Skarżone decyzja i wyrok, również zawierają uchybienia w zakresie wskazania stron postępowania. Zdaniem sędziego pierwszej instancji, sprawa wydzielona z postępowania, gdzie stroną jest tylko płatnik, dotyczy ubezpieczonego. To co się stało na etapie administracyjnym i sądowym świadczy o nieprawdopodobnej niekompetencji funkcjonariuszy publicznych lub o ogromnych manipulacjach, które w sprawie są równie naganne.

Przedstawiciele ZUS nie dopełnili obowiązków rzetelnego prowadzenia akt i badania spraw. Sędzia badająca sprawę również wykazała się nierzetelnością, wydała orzeczenie pozostające w sprzeczności z ustawami.

Gdyby przedsiębiorcy pracowali tak jak pracownicy ZUS i sędziowie, popełniali by tyle błędów, to nie zarobili by nawet złotówki.

W tym stanie rzeczy, żądania apelacji są w pełni uzasadnione.

Mechanizm funkcjonowania funkcjonariuszy publicznych a prawo

Wyrok sądu pierwszej instancji wymaga uchylenia, z powodu nie ustalenia nawet prawidłowo stron sporu, z powodu pominięcia braków formalnych w skarżonej decyzji takich jak prawidłowe oznaczenie przedsiębiorcy lub ubezpieczonego, pominięcia art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który rozstrzyga o sposobie rozliczenia nadpłaty składki. Podobnie poprzedzająca go decyzja zawiera wady, które powinny skutkować jej uchyleniem.

Barbara Berecka

Do wiadomości:
Przedstawiciele ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Opublikowano Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku, Ubezpieczenia społeczne | Otagowano , | Skomentuj

Są z nowego nadania i osłaniają działania poprzedników

„KTOŚ PODJĄŁ DECYZJĘ 12 LAT TEMU I NIECH TAK ZOSTANIE!”

img_0086Pozorowanie dobrej zmiany w KRUS, choć faktycznie zamiast zwalniać tych, KTÓRZY PRZEZ LATA SZKODZILI LUDZIOM, przegrywali procesy sądowe, to nowi zastępcy dyrektora OR KRUS w Lublinie Karol Marcin Hołówkowski i Marek Gil, zdążyli już przekonać się do stanowisk swoich poprzedników oraz prawników z poprzedniego nadania i ich bronią. Dyrektor Zdzisław Antoń, to jest tak ważna osoba, że nie musi interesować się problemami ludzi, stworzonymi przez bezprawne działania przedstawicieli Prezesa KRUS. Nie jesteśmy godni, by zniżył się na tyle, by porozmawiać z nami.

Zamiast niezbędnej wymiany kadr, naszym kosztem odbywa się osłanianie działań poprzedników i tak zwanych pracowników merytorycznych, którzy jak szkodzili, tak nam szkodzą.
Te zmiany kadrowe, których dokonano wygląda na to, że były tylko po to, by zatrudnić swoich. Pani Danuta Gryta obecna kierownik PT KRUS w Bychawie publiczną tajemnicą jest, że ubiegała się z poparciem PiS o stanowisko burmistrza Bychawy.
Dyrektor Antoń podobnie związany jest z PiS.

Zamiast wymiany kadry kierowniczej w KRUS między innymi w Lublinie i Bychawie, uczyniono z KRUS miejsce do zatrudniania lokalnych polityków. Niestety nie reaguje ani nowy Prezes KRUS Adam Sekściński, brak reakcji również ze strony ministra Jurgiela.

W sądach trwa i ma się dobrze stary układ. Powiązania rodzinne i przyzwolenie do naruszania prawa przez KRUS i ZUS, ograbiania ludzi z godności, możliwości zarobkowania i majątku. Ale o tym w odrębnym materiale.

Ponieważ za kilka dni mamy umówione spotkanie z Prezesem KRUS, to osobiście chcieliśmy poznać zastępcę dyrektora OR w Lublinie do spraw ubezpieczeń Marka Gila, który nadał sobie uprawnienia do dwustopniowego rozstrzygania spraw przez Prezesa KRUS i w ten sposób przewleka postępowania.

Ponieważ jest to nowo zatrudniona osoba i popełnia błędy poprzedników, to tak po ludzku chcieliśmy porozmawiać, by przedstawić nasz punkt widzenia, zwrócić uwagę na fakt niedopełniania obowiązków przez urzędników, poprzez uchylanie się od prowadzenia postępowań administracyjnych przed wydaniem decyzji.

Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze. W KRUS jest tylko dobra zmiana dla nowo zatrudnionych, o których formalne kompetencje muszę oficjalnie zapytać prezesa, bo to co zauważyłam, to jest zdecydowanie brak kompetencji.

Po wyborach poseł Jan Łopata mówił nam, że jeszcze docenimy ich, że po pół roku przekonamy się, jak nam zapłaci PiS. Przekonujemy się. W KRUS za poprzedników nigdy zastępca dyrektora do spraw świadczeń nie zajmował się naszymi sprawami. Obecnie Karol Marcin Hołówkowski zauważyliśmy, że jest już spoufalony z tymi, którzy szkodzili nam od lat i podpisuje stanowiska w naszych sprawach,choć dotyczą ubezpieczeń, a on jest przecież od spraw świadczeń.

Za poprzedników ZUS nawet w 50% „nie szalał” nam tak jak obecnie. Sprawę rzekomego naszego zadłużenia w ZUS, na nieprawdopodobną skalę uruchomił były prezes KRUS z nadania rządu PiS Jacek Dubiński, KTÓRY POPROSIŁ O UMORZENIE NAM DŁUGU, którego nie było, na co pisemnie zwróciła uwagę prezes ZUS, żeby umarzać, trzeba by, dług był naliczony. NO I LAWINA RUSZYŁA w trakcie rządzenia „dobrej zmiany”.

Wczoraj mąż telefonicznie poprosił o spotkanie z zastępcą dyrektora do spraw UBEZPIECZEŃ w OR KRUS w Lublinie Markiem Gilem, by posłuchał również naszego stanowiska, a nie współdziała z tymi, którzy niszczą nas od lat.

Pan Gil, zastępca dyrektora zadzwonił dzisiaj, a jakże, na początku dnia pracy. Z rana nastawił nas bardzo „pozytywnie, oczywiście pozytywnie inaczej do KRUS i państwa polskiego.
Odebrałam telefon i na dzień dobry usłyszałam, że on nie ma z nami o czym rozmawiać. JASNE! WYSTARCZY, ŻE ZA SWOJE PRZYJĄŁ STANOWISKO TYCH, KTÓRZY NISZCZĄ NAS OD LAT!

– Ja – to on słyszał od dyrektora Hołówkowskiego i kilku innych osób, zachowuję się niewłaściwie, to tym bardziej nie będzie z nami rozmawiał – o czym mnie poinformował. (Zastępca dyrektora z nadania dobrej zmiany, nie zna mnie osobiście, ale inni mu przecież powiedzieli. JAKA ZMIANA, TAKIE STANDARDY ZACHOWANIA).

Wczoraj przez telefon od wspomnianego przez kolegę dyrektora Hołówkowskiego usłyszałam, że przecież żadnej sprawy z KRUS NIE wygraliśmy. Coś zupełnie nieprawdopodobnego! No cóż, oni mają władzę nad ludźmi i niewłaściwie ją wykorzystują plotąc, co im ślina na język przyniesie. Zamiast budować, tworzyć, oni sieją zniszczenie i spustoszenia, tylko im i ich rodzinom oraz towarzystwu żyje się dobrze.

Możecie sobie Państwo wyobrazić, jak się poczułam. Mamy ogromny problem stworzony przez przedstawicieli Prezesa KRUS, urzędnicy przez cały okres sporu uchylali się od obowiązku prowadzenia postępowań administracyjnych, poprzez co naruszali nasze prawa, co było legalizowane przez sędziów, których powiązania osobiste i rodzinne sięgają do sędziów orzekających w stanie wojennym. Wieje grozą i nie ma na to siły.

Przyszła rzekomo dobra zmiana i jest gorzej niż było. Zamiast rozmawiać o meritum spraw, uporządkowaniu kont ubezpieczeniowych, to zastępca dyrektora do spraw ubezpieczeń słucha plotek i traktuje je jak prawdy objawione. Marek Gil potraktował mnie dosłownie z buta, wbijając w ziemię. Tak jakby moja osobowość, sposób zachowania się leżały u podstaw problemu. Dodam tylko, że pierwszy raz rozmawiałam z tym panem. Ale faktycznie w marketingu liczy się pierwsze wrażenie, a w instytucjach publicznych tkwienie w odpowiednich układach i dyskredytowanie osób, które mają już dość demoralizacji i naruszania prawa przez funkcjonariuszy publicznych. Dyskredytowanie i niszczenie osób domagających się praworządności, jest podstawą trwania chorego układu ludzi władzy.

Zastępca dyrektora Marek Gil postawił mi również zarzut, że oczekujemy bezzasadnie przyznania nam racji. Gdy zwróciłam uwagę na analizy prawne, które były robione, na kilka wystąpień posłów, to on ze mną na ten temat oczywiście rozmawiać nie będzie. „KTOŚ PODJĄŁ DECYZJĘ 12 LAT TEMU I NIECH TAK ZOSTANIE!”- powiedział Marek Gil.
Czyli pod pozorem zmian, jest faktycznie osłanianie starego układu, które ma nawet w Polsce utrwaloną już nazwę.

Pan Marek Gil stwierdził również, „że on nie jest od orzekania”.
– A ja pytam, Panie Prezesie KRUS Sekściński, panie dyrektorze Antoń, a postanowienia i decyzje nie są rodzajem orzeczeń wydawanych na etapie administracyjnym? Tylko niestety od lat w KRUS, z czym nie sposób się uporać, orzeczeń wydawanych z naruszeniem prawa stron do uczestnictwa w postępowaniach, z naruszeniem art. 81 KPA w zakresie udowodnienia stanu faktycznego spraw.

Ponieważ moja dalsza rozmowa z zastępcą dyrektora OR KRUS w Lublinie Markiem Gilem była bezcelowa, uzyskałam już potwierdzenie, że nadal trwa realizacja planów sprzed kilku lat, konsekwentnie lekceważone są korzystne dla nas wyroki sądowe, to oddałam telefon mężowi, by porozmawiał z kolejną osobą, która dołączyła do grupy, która konsekwentnie, uporczywie wyniszcza nas od lat.

– Panie Prezesie KRUS, od kiedy zaczniecie w KRUS szanować ludzi i prawo poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z wymogami prawa? – Kiedy zaczniecie udowadniać stan faktyczny spraw przed wydaniem decyzji?-

– Panie Prezesie KRUS, czym się Pan kieruje pozostawiając na stanowisku swojego zastępcy Janinę Pszczółkowską, która odpowiedzialna jest za liczne naruszenia prawa przez urzędników, które są potwierdzone przez sądy? To zastępca prezesa Pszczółkowska, która powołana została przez Marka Sawickiego, odpowiada od lat za sprawy obejmowania i ustania ubezpieczenia, które rozstrzygane były z wykorzystaniem samowoli urzędniczej, na co sędziowie przymykali oczy. Przez lata Janina Pszczółkowska była również dyrektorem Biura Ubezpieczeń, które pośrednio przegrało przed sądami tylko z nami 7 odwołań od decyzji.

– Kiedy osłanianie bezprawnych działań urzędników zastąpi Pan weryfikacją przydatności kadr pod względem merytorycznym i osobowościowym? – Kiedy dojdzie do rozliczenia tych, którzy przegrali z nami 7 odwołań w sądach?
Zwracam uwagę, że bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn. To co się działo w KRUS od lat, jest efektem braku zgody politycznej na ściganie przestępczej działalności w KRUS, uporczywego naruszania ustaw potwierdzonego w orzeczeniach sądowych.

Prezydenta też zlekceważyli

– Panie Prezesie KRUS, proszę o udzielenie informacji w trybie ustawy o udzielaniu informacji publicznej z dokładnym wskazaniem kompetencji merytorycznych i doświadczenia w pracy z zakresu ubezpieczeń kadry zatrudnionej w 2016 roku począwszy od kierowników placówek terenowych, dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców oraz kadry kierowniczej w Centrali KRUS. Informacja jest nam niezbędna, byśmy jako zwykli obywatele mogli ją ocenić i odnieść się do niej.

Barbara Berecka

Opublikowano Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Przeciwko człowiekowi i prawu, Sprawiedliwość po polsku | Otagowano | Możliwość komentowania Są z nowego nadania i osłaniają działania poprzedników została wyłączona